Tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen työelämävastaavuus. Esimerkkitapauksena Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen koulutusohjelma, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 522

Kyselytutkimuksessa selvitettiin muodollisen tietojenkäsittelytieteiden koulutuksen työelämävastaavuutta, opiskelijatyytyväisyyttä sekä niitä selittäviä ja ennustavia tekijöitä. Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitokselta vuosina 1973-2006 valmistuneet opiskelijat. Tulokset osoittavat, että työelämän osaamistarpeet ovat hyvin heterogeenisia ja merkittävästi riippuvaisia henkilöön kiinteästi liittyvistä ulkoisista tekijöistä, kuten esimerkiksi iästä, urakehityksestä, ammattiryhmästä, työkokemuksesta ja organisaatiotyypistä (työpaikasta). Koulutusodotuksia koskevat tulokset taas osoittavat niiden olevan hyvin homogeenisia ja täysin riippumattomia henkilön omista osaamistarpeista ja ulkoisista tekijöistä. Tutkimuksessa on esitetty kaksi erilaista mallia koulutuksen työelämävastaavuuden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä opintosisältöjen kehittämiseen. Osaamistarpeita korostavassa työelämävastaavuuden tulkinnassa ongelmaksi muodostuu työelämän osaamistarpeiden heterogeenisuus. Siksi tuntuu luonnolliselta, että opetussisältöjen ja rakenteen kehittäminen - etenkin pakollisten ydinsisältöjen osalta ? tulisi perustua työelämän hyvin homogeenisiin ja riippumattomiin koulutusodotuksiin. Opiskelijatyytyväisyyttä koskevat tulokset osoittivat, että kuta parempi yksilön urakehitys on ollut, sitä tyytyväisempi hän on valitsemaansa koulutusalaan. Tulokset osoittivat myös, että kuta paremmat osaamisvalmiudet koulutus tuottaa, sitä tyytyväisempi yksilö on opiskeluunsa, koulutukseensa ja tutkintoonsa. Kehittämällä koulutusta siten, että se tukee mahdollisimman hyvin sekä työuran alun tehtäviä kannalta että työuran myöhempien vaiheiden tehtäviä ja yksilön urakehitystä, voidaan tyytyväisyyttä edelleen parantaa.

ISBN-10:
978-951-42-9035-0
Kieli:
SU
Tekijät:
Riihijärvi Jorma
Tuotekoodi 013919
23,00 €