Code acquisition in direct sequence spread spectrum systems using smart antennas, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 318

Väitöstyössä tutkitaan suorahajotushajaspektrijärjestelmän (DS/SS, direct sequence spread spectrum) koodisynkronoinnin etsintävaihetta, kun vastaanottimessa käytetään älyantennia. Koodisynkronoinnilla tarkoitetaan järjestelmän käyttämän hajotuskoodin ajastuksen synkronointia vastaanottimessa. Työssä esitetään kirjallisuuskatsaus koodisynkronointiin sekä yleiskatsaus älyantenneihin kohdistuen erityisesti digitaalisiin keilanmuodostus- sekä suuntaestimointialgoritmeihin. Työn loppuosa keskittyy kirjoittajan omaan tutkimukseen aiheesta. Nippuväitöskirjan alkuperäiset artikkelit on luokiteltu kahteen ryhmään niiden sisältöön perustuen. Ensimmäinen ryhmä käsittelee DS/SS-järjestelmän koodisynkronoinnin etsintävaiheen suorituskykyä tahallisessa häirinnässä tutkimalla, miten hyvin erilaiset keilanmuodostusalgoritmit kykenevät poistamaan kapea- ja leveäkaistaisia häirintäsignaaleja tilanteessa, jossa hyötysignaalin tulosuunta tiedetään. Tutkimustulokset osoittavat, että monet tilatason keilanmuodostusalgoritmit kykenevät poistamaan useita erityyppisiä häirintäsignaaleita, jos ne eivät saavu hyötysignaalin kanssa samasta suunnasta. Mikäli kulmaero hyöty- ja häirintäsignaalien välillä ei ole riittävä, joudutaan käyttämään rakenteeltaan monimutkaisempia menetelmiä. Toinen ryhmä artikkeleita keskittyy synkronointiin liittyvien todennäköisyyksien ja keskimääräisen etsintäajan teoreettiseen analyysiin. Aluksi tutkitaan suuntaestimointivirheiden vaikutuksia synkronoinnin suorituskykyyn. Seuraavaksi tutkitaan tilannetta, jossa hyötysignaalin tulosuunta on tuntematon. Tällöin yhtenä ratkaisuna voidaan käyttää kaksiulotteista älyantenneihin perustuvaa etsintää, jolloin synkronoidaan sekä tulosuunta että ajastus. Työn viimeisenä tutkimuskohteena on vastaanotinrakenne, jossa tietoa tulosuunnista ei tarvita koodisynkronoinnin onnistumisen kannalta. Kyseisellä menetelmällä todettiin useissa tilanteissa saatavan parempi suorituskyky kuin kaksiulotteisella etsinnällä.

ISBN-10:
978-951-42-9048-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Puska Henri
Tuotekoodi 013918
16,00 €