Conservation genetics and phylogeography of endangered boreoarctic seashore plant species, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 521

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin kahden pohjoisen merenrantakasvin populaatioiden rakennetta ja diversiteettiä erilaisilla alueellisilla mittakaavoilla. Tutkittavat lajit olivat ruijanesikko (Primula nutans) ja pohjansorsimo (Arctophila fulva). Lajien levinneisyysalueet muistuttavat toisiaan ja molemmat ovat Suomessa uhanalaisia. Tutkimusaineisto kerättiin Pohjois-Euroopasta, pääasiassa Pohjanlahdelta, Vienanmereltä ja Barentsinmereltä. Käytetyt molekyyligeneettiset menetelmät olivat AFLP- ja mikrosatelliittimenetelmä. Tutkimus tuotti uutta tietoa tutkimuslajien geneettisestä diversiteetistä ja populaatiorakenteesta. Ruijanesikon diversiteetti oli matala eikä eri tutkimusalueiden välillä ollut havaittavissa geenivirtaa. Pohjansorsimon diversiteetti oli odotettua korkeampi ja geenivirtaa oli havaittavissa vesistön yhdistämien populaatioiden välillä. Paikallisella populaatiotasolla pohjansorsimolla oli piirteitä ?stepping stone? ja metapopulaatiomalleista. Molemmat lajit ovat harvinaistuneet Pohjanlahdella viime vuosikymmenten aikana. Tulosten perusteella taantuminen jatkuu, ellei tehokkaisiin suojelutoimenpiteisiin ryhdytä. Lajien säilymisen kannalta tärkeintä olisi turvata niille soveltuvien kasvupaikkojen olemassaolo. Myös siirtoistutuksia voitaisiin käyttää mm. lisäämään jo olemassa olevien populaatioiden diversiteettiä. Ruijanesikon nykyisen populaatiorakenteen perusteella oli mahdollista tehdä päätelmiä myös lajin levittäytymishistoriasta Pohjois-Euroopassa viimeisimmän jääkauden jälkeen. Lajin nykyinen levinneisyysalue vaikuttaisi muotoutuneen jääkauden jälkeen tapahtuneen vikarianssi-prosessin tuloksena. Ruijanesikko todennäköisesti levittäytyi ensin Vienanmerelle, mistä kolonisaatio jatkui silloisten vesiyhteyksien kautta Itämerelle ja Jäämerelle. Kun jäätikkö vähitellen suli, maa kohosi ja vesiyhteydet katosivat, jolloin populaatiot jäivät eristyksiin toisistaan.

ISBN-10:
978-951-42-9018-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kreivi Marjut
Tuotekoodi 013913
16,00 €