Genetic, epidemiological and cell culture studies on human resistin, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 992

Vereen erittyvä hormoni, resistiini, löydettiin vuonna 2000. Hiirellä resistiinin on havaittu erittyvän rasvasoluista ja sen on arveltu toimivan linkkinä lihavuuden ja diabeteksen välillä. Ihmisellä resistiinin tehtävä on toistaiseksi epäselvä ja toisin kuin hiirellä ihmisen resistiiniä tuotetaan valkosoluissa. Tämän väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ihmisen resistiinin toimintaa ja erityisesti sen liittymäkohtia tyypin 2 diabetekseen ja ateroskleroosiin. Ensimmäisessä työssä selvitettiin resistiini-geenin nukleotidimuuntelun yhteyttä tyypin 2 diabetekseen. Resistiinin geenimuuntelu ei tulosten perusteella ole yhteydessä tyypin 2 diabetekseen, vaikka sillä onkin yhteyttä plasman resistiinipitoisuuteen, mikä havaittiin toisessa osatyössä. Kolmannessa työssä tutkittiin ihmisen plasman resistiinipitoisuuden yhteyttä valtimonkovettumatautiin ja sen riskitekijöihin. Plasman resistiinipitoisuudella ei havaittu itsenäistä yhteyttä kaulavaltimonseinämänpaksuuteen, joka kuvastaa alkuvaiheen valtimokovettumataudin tasoa. Tulehduksesta kertovat merkit kuten veren valkosolujen määrä ja plasman CRP-pitoisuus liittyivät suurentuneeseen plasman resistiinipitoisuuteen. Neljännessä työssä havaittiin resistiinin ilmentyvän kaikissa keskeisissä valkosolutyypeissä ja tulehdustekijöiden lisäävän sen tuottoa. Lisäksi resistiini lisäsi endoteelisoluissa ateroskleroosiin liittyviä muutoksia. Tämän työn tulosten perusteella ihmisen resistiinillä ei ole merkittävää yhteyttä tyypin 2 diabetekseen. Sen sijaan väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että ihmisen resistiinin toiminta liittyy tulehdustiloihin. Resistiini aiheuttaa myös verisuonten pinnassa samanlaisia ateroskleroosille altistavia muutoksia kuin muutkin tulehdustekijät. Tulevaisuudessa plasman resistiinipitoisuutta voidaan mahdollisesti käyttää tulehdustilojen arvioinnissa.

ISBN-10:
978-951-42-8946-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kunnari Anne
Tuotekoodi 013902
10,00 €