Sinkkivälkkeen leijukerrospasutuksen stabiilisuus, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 309

Pasutus on ensimmäinen vaihe elektrolyyttisessä sinkin valmistuksessa. Raaka-aine on tällöin sfaleriittirikaste, joka hapetetaan pasutuksessa. Reaktiot tuottavat pasutetta, energiaa, ja rikkidioksidia, josta saadaan rikkihappoa. Rikasteet ovat tulleet epäpuhtaammiksi ja raekooltaan hienommiksi. Epäpuhtaudet aiheuttavat ongelmia leijupetiin. Uunien kapasiteetti laskee, tulee tuotannon seisauksia, joiden yhteydessä prosessin ylös- ja alasajot aiheuttavat päästöjä. Tuotannon optimoimiseksi täytyy tuntea rikasteiden hapetusmekanismit ja tavat niiden hallitsemiseksi. Tutkimuksen hypoteesi oli: Leijukerrospasutuksen stabiilisuuteen vaikuttaa lämpötilan lisäksi epäpuhtauksien määrä ja partikkelikokojakauma sekä happikerroin. Eri rikasteet vaativat erilaisen happikerroin- ja lämpötila-alueen. Työn tavoite oli kehittää menetelmä, jolla saadaan vaaditut olosuhteet syntymään ja hallittua. Rajoituttiin tarkastelemaan rikasteiden sisältämän raudan, kuparin ja lyijyn vaikutusta. Tutustuttiin sfaleriittirikasteiden pasutuksen alueelta tehtyihin tutkimuksiin ja eri pasutoilla saatuihin ko¬ke¬muksiin sekä selvitettiin pasutuksen termodynaaminen tausta. Laboratoriotutkimuksilla selvitettiin hapettumis¬mekanismeja leijukerrosreaktorissa ja pelleteillä kvartsilaivassa putkiuunissa. Tulosten todentaminen tehtiin koeajoilla teollisessa laitoksessa. Voidaan todeta, että eri rikasteet edellyttävät kullekin ominaista lämpötilaa ja happikerrointa. Samantyyppistenkin rikasteiden vaatima lämpötila ja happikerroin voivat vaihdella, jos rikasteen raekoko vaihtelee. Syötteen raekokoa säätäen voidaan ohjata pedin stabiilisuutta ja uunin yläosan lämpötilaa. Epäpuhtaudet lisäävät suorasidossintrautumien syntyä ja siten sulfidisulafaasien muodostumista. Happikertoimen ja lämpötilan jatkuva seuranta ja säätö rikasteelle ominaisella alueella mahdollistavat ongelmien minimoinnin. Työhön liittyvissä tutkimuksissa todennettiin muuttujat ja keinot olosuhteiden hallitsemiseksi.

ISBN-10:
978-951-42-8929-3
Kieli:
SU
Tekijät:
Metsärinta Maija-Leena
Tuotekoodi 013895
20,00 €