Birds of prey and grouse in Finland. Do avian predators limit or regulate their prey numbers?, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 509

Peto-saalissuhde voi vaikuttaa molempien osapuolten populaatiodynamiikkaan. Pedot voivat myös toimia yhdistävänä tekijänä kahden erilaisen saalisryhmän esim. pienriistaeläinten ja pikkunisäkkäiden välillä. Käytin saatavilla olevaa hiirihaukan ja kanahaukan ravinto- ja pesimäaineistoa ja niiden pesiltä kerättyä videotallennusmateriaalia tutkiakseni petolintujen ravinnonkäyttöä ja populaatiodynamiikkaa sekä tämän yhteyttä myyrien ja kanalintujen (metso, teeri ja pyy) kannanvaihteluun läntisessä Suomessa vuosina 1980?1990, jolloin se oli säännöllistä. Peltomyyrät olivat hiirihaukkojen pääsaalista, josta ne vaihtoivat metsäkanalintujen ja jänisten poikasten saalistukseen myyräkantojen romahdusvuosina. Hiirihaukkojen pesimäyritysten määrä myös korreloi myyrätiheyden mukaan, mutta poikastuotossa ja poikuekoossa oli havaittavissa viivettä myyräsyklin suhteen. Tämä hiirihaukoilla havaitun toiminnallisen ja lukumäärävasteen eriaikaisuuden seurauksena hiirihaukkojen saalistuspaine kanalintujen poikasiin nähden jäi melko pieneksi eikä se korreloinut myyrätiheyden kanssa. Kanahaukkojen poikastuotto seurasi tiiviisti metsäkanalintujen tiheyttä, kun taas kanahaukkojen reviirien asutusaste seurasi sitä kahden vuoden viiveellä. Vuosittainen kanahaukka/metsäkanalintusuhde oli käänteisesti kanalintujen tiheydestä riippuvaista, mikä viittaa kanahaukkasaalistuksen tuovan epävakautta metsäkanalintujen populaatiodynamiikkaan. Kesä-heinäkuussa näiden petolintujen (mukaan lukien sinisuohaukka) aiheuttamat kanalintujen poikastappiot muodostivat noin neljänneksen kanalintujen kokonaistappioista kahden kuukauden aikana. Emme kuitenkaan havainneet petolintujen vaikuttavan kanalintujen poikaskuolleisuuteen merkittävästi. Havumetsävyöhykkeellä pedot ja muut kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät eivät toimi yksin eikä todennäköisesti voida osoittaa yhtä erityistä tekijää, joka selittäisi metsäkanalintujen pesimämenestystä.

ISBN-10:
978-951-42-8804-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Reif Vitali
Tuotekoodi 013882
10,00 €