Mycorrhizal responses to defoliation of woody hosts, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 510

Juurten mykorritsasienillä on tärkeä osa boreaalisten metsien toiminnassa, sillä ne vastaavat suurelta osin hiilen ja ravinteiden vaihdosta ekosysteemin maanalaisten ja maanpäällisten osien välillä. Puuvartisten kasvien ektomykorritsasymbioosissa isäntäkasvin ravinteiden otto tapahtuu pääosin sienen kautta. Vastaavasti ektomykorritsasienet ovat riippuvaisia isäntäkasvin yhteyttämästä hiilestä, josta jopa 20 % voidaan allokoida sienen käyttöön. Isäntäkasvilta sienelle siirtyvä hiili on lopulta tärkeä energianlähde myös muille maaperäeliöille. Huolimatta ektomykorritsasienten tärkeästä merkityksestä metsäekosysteemin toiminnassa, isäntäpuun hiilivarojen vähenemisen vaikutukset sieniin tunnetaan huonosti. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin lähinnä hyönteistuhoja simuloivan neulas- ja lehtipoiston vaikutuksia puuvartisten kasvien mykorritsasieniin.. Käsittelyillä vähennettiin kasvin yhteyttävää pinta-alaa, jolla havaittiin olevan sekä määrällisiä että laadullisia vaikutuksia sieniin. Neulas- tai lehtipoisto vähensi juurten sienibiomassaa ja maanpäällisten sienen itiöemien tuotantoa, mutta toisaalta muutti myös sienten morfotyyppien runsaussuhteita juuristossa sekä sienen sisäistä biomassan allokaatiota. Mykorritsasienten vaste käsittelyille korreloi isäntäkasvin vasteen kanssa: mitä enemmän tai useammin lehtiä poistettiin, sitä heikemmin isäntä kasvoi ja sitä vähemmän juuristossa oli sienibioamassaa ja runsaasti rihmastoa tuottavia sienimorfotyyppejä. Sen sijaan mykorritsasienten kolonisoimien juurten osuus säilyi samalla tasolla käsittelyistä riippumatta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että borealaaliset puulajit sopeutuvat häiriöön, kuten lehtituhoihin, sieniyhteisön ja sienten biomassan muutosten avulla samalla kun juurten sienikolonisaatioaste säilyy lähes muuttumattomana. Tämä havainto korostaa entisestään ektomykorritsymbioosin merkitystä pohjoisisten metsien toiminnalle.

ISBN-10:
978-951-42-8825-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Saravesi Karita
Tuotekoodi 013881
8,00 €