Vegetational and landscape level responses to water level fluctuations in Finnish, mid-boreal aapa mire – aro wetland environments, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 513

Väitöskirjatyössä tutkittiin soiden vedenpintagradientin ilmenemistä ja yhteyttä (1) toisaalta kasvillisuuteen eli kasviyhteisöihin ja lajistoon ja toisaalta (2) sen ilmenemistä laajemmalla tasolla Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalangon suosysteemeissä. Väitöskirjan pääsisältö voidaan yhteenvetokirjoituksen mukaisesti jakaa kolmeen pääosaan: (1) aiemmin hyvin huonosti tunnetun ns. arokasvillisuuden kuvaukseen ja tyypittelyyn, (2) vedenpintagradientin eri puolien tarkasteluun ja (3) maisematason inventaarioon, jonka perusteella esitetään yksinkertainen, ei-matemaattinen toiminnallinen malli Pohjois-Pohjanmaan suo-arosysteemeistä. Arokasvillisuutta luonnehtii niukkalajisuus ja muutamien tiettyjen suokasvien runsaskin esiintyminen. Arokasvillisuus luokiteltiin väitöskirjatyön yhteenveto-osassa (1) neva-arokasvillisuuteen ja (2) kangasarokasvillisuuteen. Suo-arosysteemien vedenpintagradientin tarkastelu toi esiin tarpeen tarkastella erikseen gradientin kolmea eri osatekijää: keskimääräistä vedenpintaa, vedenkorkeuden vaihtelun laajuutta ja vedenpinnan vaihtelun ajoitusta. Vaihtelun laajuuden mukaan kasviyhteisöt voitiin jakaa kolmeen ryhmään, arokasvillisuuden piirissä vedenkorkeuden vaihtelu oli suurinta. Lopuksi esitettiin suo-arosysteemien mahdollisten eri osien vesitalouden ja turverakenteen pääpiirteet esiin tuova toiminnallinen malli. Toiminnalliset yksiköt kytkettiin myös kasvillisuuteen. Mallissa Pohjois-Pohjanmaan paikalliset, rakenteeltaan monimutkaiset aapasuosysteemit on rinnastettu yleismaailmailmallisiin suo- ja kosteikkotyyppeihin.

ISBN-10:
978-951-42-8878-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Laitinen Jarmo
Tuotekoodi 013878
15,00 €