The role of accounting in management control systems of firms having subsidiaries in the former Soviet Union, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 34

Liiketoiminnan globalisoituessa yritysten on yhä tärkeämpää tietää, sopivatko kotimaassa hyviksi todetut laskentatoimen ja talouden ohjauksen käytännöt toiseen ympäristöön. Monet suomalaisyritykset ovat viime vuosina laajentaneet toimintaansa erityisesti läheisille entisen Neuvostoliiton alueille. Näitä siirtymätalouksia käsittelevä laskentatoimen tutkimus on tähän mennessä suurimmalta osin keskittynyt ulkoiseen (rahoituksen) laskentatoimeen, kun taas yrityksen sisäiset laskelmat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka erityisesti näiden laskelmien rooli Neuvostoliitossa erosi länsimaisesta käytännöstä. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin laskentatoimen käyttöä talouden ohjauksessa kolmessa suomalaisyrityksessä, joilla on tytäryhtiöitä entisen Neuvostoliiton alueella. Vaikka väitöskirjatutkimuksessa talouden ohjausta ja laskentatoimea tarkasteltiinkin erityisessä ympäristössä, tämä ympäristö tarjosi mahdollisuuden perehtyä myös yleisemmin monikansallisten yritysten toimintaa koskettaviin asioihin, kuten talouden ohjausjärjestelmän organisointiin sekä ohjausjärjestelmän avulla tapahtuvaan vallankäyttöön. Kuten aikaisemmassakin kirjallisuudessa, tässä tutkimuksessa todettiin laskentatoimen tärkeä rooli koko yritystä yhdistävänä tekijänä, koska laskentatoimen käytännöt sisältävät omanlaisensa oletukset liiketoiminnasta. Aiemmista tutkimuksista poiketen kuitenkin havaittiin, että laskentatoimen kehitys tehokkaaksi liiketoiminnan seurannan välineeksi sekä erilaisia liiketoimintaympäristöjä yhdistäväksi tekijäksi vaatii epävirallisia tukirakenteita. Näitä ovat esimerkiksi laskentatoimeen liittyvä henkilökohtainen kanssakäyminen ja vahvojen yksilöiden toiminta. Keskustelu ja laskentatoimen kehittäminen yhteistyössä paikallisiin vaativiin oloihin sopivaksi voi näin ollen tuottaa käyttökelpoista tietoa myös takaisin emoyhtiöön.

ISBN-10:
978-951-42-8880-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Moilanen Sinikka
Tuotekoodi 013857
10,00 €