Alcohol misuse in relation to traumatic brain injury. The Northern Finland 1966 birth cohort study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 970

Traumaattiset aivovammat ovat yleinen kuolleisuutta ja vammaisuutta aiheuttava tekijä lasten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Alkoholin väärinkäyttö johtaa usein erilaisiin tapaturmiin, mukaan lukien aivovammat. - Väitöskirjatyössä selvitettiin aivovammojen esiintyvyyttä, vaikeusasteita, aiheuttajia sekä erityisesti alkoholin yhteyttä vammautumiseen Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:ssa. Tutkimuksessa käytettiin tietoja sairaaloiden hoitoilmoitusrekistereistä, kuolinsyyrekisteristä sekä erilaisista kyselylomakkeista, joiden avulla kohortin 12 058 jäsentä on seurattu yli 30 vuoden ajan. Tutkimuksessa todettiin aivovammojen esiintyvyyden (118/100 000) ja kuolleisuuden (14/100 000) vastaavan useissa eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa tutkimuksissa saatuja lukuja. Liikenneonnettomuudet, kaatumiset sekä väkivalta aiheuttivat eniten traumaattisia aivovammoja. Nuorten miesten kuolinsyynä olivat huomattavan usein itsemurhat, jotka pääsääntöisesti tapahtuivat alkoholin vaikutuksen alaisena. Lapsena aivovammoja saivat eniten ne, joiden perheessä esiintyi vanhempien alkoholin väärinkäyttöä. Alkoholiongelmaisen perheen lapsen riski saada aivovamma todettiin kaksinkertaiseksi verrattuna niihin lapsiin, joiden perheessä ei esiintynyt vanhempien alkoholin väärinkäyttöä. Lapsena lievän aivovamman saaneet sekä ne, joiden vanhemmilla esiintyi alkoholin väärinkäyttöä, joivat 14-vuotiaana useammin humalahakuisesti verrattuna muihin kohortin jäseniin. Uuden aivovamman saantia ennusti ensimmäisen aivovamman saaminen humalassa. Nuoruusiän säännöllisen sekä humalahakuisen juomisen todettiin ennustavan aivovamman saantia myöhemmin aikuisiällä. Alkoholin käytöllä on merkittävä yhteys aivovammojen syntyyn sekä lapsilla että nuorilla. Alkoholivalistusta tulisi lisätä tälle kohderyhmälle, jotta kauaskantoisilta sekä inhimillistä kärsimystä vammautuneelle että merkittävää taloudellista kuormitusta yhteiskunnalle aiheuttavilta vammoilta säästyisi mahdollisimman moni lapsi ja nuori.

ISBN-10:
978-951-42-8795-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Winqvist Satu
Tuotekoodi 013844
9,00 €