Association of respiratory syncytial virus infection with asthma and atopic allergy, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 969

Väitöskirjatyössä tutkittiin respiratory syncytial virus (RSV) ?infektion yhteyttä astman ja atooppisen allergian kehittymiseen sekä immunologisia mekanismeja tämän yhteyden taustalla. RSV?infektion vuoksi sairaalahoidossa alle yhden vuoden iässä olleilla lapsilla (n=76) ei 6?10 vuoden iässä ollut merkitsevästi enempää astmaa kuin verrokeilla (n=76), mutta astmadiagnoosit oli tehty heille nuorempana. Potilailla esiintyi merkitsevästi vähemmän ihotestipositiivisuutta kuin verrokeilla ja seerumin gammainterferoni? ja intercellular adhesion molecule ?1 ?pitoisuudet olivat heillä merkitsevästi verrokkeja korkeammat. Suomessa vuosina 1986?1995 syntyneet lapset järjestettiin kohortteihin syntymävuoden ja ?kuukauden sekä sen mukaan, olivatko lapset olleet alle 6 kuukauden ikäisiä elämänsä ensimmäisen RSV?epidemian aikana vai eivät. RSV:lle altistuneiden ja altistumattomien lasten kesken ei havaittu merkitsevää eroa astmalääkkeiden käytössä 3?16 vuoden iässä kuten ei myöskään astman vuoksi lääkkeiden erityiskorvauksiin oikeutettujen lasten määrässä. Alle puolen vuoden iässä RSV?infektion vuoksi sairaalassa (n=26) tai avohoidossa hoidettujen (n=21) lasten syntymän aikaan otetuista napaverinäytteistä tutkittiin lipopolysakkaridilla stimuloituja sytokiinivasteita, jotka analysoitiin käyttämällä faktorianalyysiä. Verrokkiryhmissä oli 28 jonkin muun kuin RS?viruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon sairastunutta ja 84 tervettä lasta. Yhdistettyjen interleukiini?6? ja ?8 ?vasteiden korkea faktoripistemäärä ennusti logistisessa regressiomallituksessa sairaalahoitoa vaativaan RSV?infektioon sairastumista. Tulosten perusteella synnynnäiset erot immuunivasteissa vaikuttavat vaikeaan RSV?infektioon sairastumiseen ja astmalle alttiit lapset saavat varhaisen infektion jälkeen astman aikaisemmin kuin lapset, joilla ei vauvaiässä ole RSV?infektiota. RSV ei kuitenkaan aiheuta astmaa.

ISBN-10:
978-951-42-8793-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Juntti Hanna
Tuotekoodi 013843
10,00 €