Sosiaali- ja terveysjohtajan työn sisältö ja kompetenssit, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 968

Sosiaali- ja terveysjohtajan työhön liittyvät kompetenssit Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen haasteet kohdistuvat palvelujärjestelmän toiminnallisiin ja rakenteellisiin tekijöihin sekä osaavan henkilöstön riittävyyteen. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös johtajan työn sisältöön ja kompetensseihin. Väitöstutkimuksessa selvitettiin sosiaali- ja terveystoimen perustehtävän, henkilöstön ja talouden johtamista sekä verkostoyhteistyötä ja niihin liittyviä kompetensseja toimialajohtajien näkökulmasta. Tulosten mukaan johtamistyössä painottui muutoksen ja talouden johtaminen. Henkilöstöjohtamisen haasteet liittyivät osaamisen johtamisen kehittämiseen. Verkostoyhteistyön lisääntyminen on yhteydessä palvelurakenneuudistukseen ja palvelutuotannon monipuolistumiseen. Johtajan toiminta kehittämistyössä painottui useimmin työryhmän jäsenyyteen ja resurssien turvaamiseen muille. Yhdistetyn organisaation ja suurimpien kuntien toimialajohtajat toimivat muita useammin vastuullisessa tehtävässä uusien toimintamallien kehittämisessä ja palvelujen tuottamisessa yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Tieto -ja viestintäteknologian hyödyntämisen ja tietoturvaan liittyvän osaamisen kehittäminen on tarpeen kaikilla toimialoilla. Johtajat katsoivat, että he tarvitsevat kaikkia kompetensseja tulevaisuudessa nykyistä useammin. Sosiaali- ja terveystoimen johtajan valintakriteereiksi muodostuivat ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskoulutus ja ?kokemus sekä kompetenssien mukaiset taidot. Johtajan valinnassa persoonallisuuden tärkeimpänä piirteenä pidettiin hyviä vuorovaikutustaitoja. Tutkimuksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveystoimen johtamisosaamisen ja -koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen.

ISBN-10:
978-951-42-8787-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Heikka Helena
Tuotekoodi 013842
16,00 €