Suomalaisen aikuisen astma – kysely- ja rekisteritutkimus vuonna 2000, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 965

Astma on suomalaisessa väestössä varsin yleinen pitkäaikaissairaus. Rekisteritietojen mukaan säännöllistä lääkitystä tarvitsevien astmapotilaiden määrä on lähes nelinkertaistunut 1980-luvun alusta 2000-luvulle tultaessa. Tässä työssä haluttiin tutkia suomalaisen aikuisen astmapotilaan kokonaiskuva. Lisäksi selvitettiin hänen oireiluaan, hoitoaan ja tästä aiheutuvia kustannuksia vuonna 2000. Aineistona käytettiin Kelan astmarekisteristä poimittua kyselytutkimusotosta rekisteritietoja siihen yhdistäen. Astmapotilaista enemmistö oli naisia ja työikäisiä. Tupakointi oli yleistä eritoten nuorilla aikuisilla miehillä (43 %) ja naisilla (35 %). Pelkkää astmaa sairastavilla oireilu oli hallittavissa anti-inflammatorisella lääkityksellä kohtalaisen vähäisin kokonaishoidon kustannuksin. Vanhemmissa ikäryhmissä astma oli vaikeampaa ja muu keuhko- ja somaattinen pitkäaikaissairastavuus, toimintakyvyn ongelmaisuus ja hoidon tarve nuorempia runsaampaa. Samanaikainen keuhkoahtaumatauti lähes kolminkertaisti astman hoidosta aiheutuneet suorat kustannukset ja lähes viisinkertaisti sairaalahoidosta aiheutuneet kustannukset. Tutkimuksen mukaan astmapotilaista valtaosa hoidettiin perusterveydenhuollossa Valtakunnallisen astmaohjelman 1994?2004 suosituksien mukaisesti. Hoidon päävastuun siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon vaikuttaa astmapotilaan kokonaisuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaiselta. Potilaiden hoidonohjausta ja tupakointiin liittyvien muiden pitkäaikaisten ahtauttavien keuhkosairauksien ennaltaehkäisyä ja diagnostiikkaa tulisi edelleen tehostaa.

ISBN-10:
978-951-42-8771-8
Kieli:
SU
Tekijät:
Ikäheimo Pekka
Tuotekoodi 013839
15,00 €