Kainuulaisten miesten terveyskäyttäytyminen — kulttuurinen näkökulma, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 975

Tutkimuksessa analysoitiin ja kuvattiin kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä, terveyspalveluihin suhtautumista ja terveyskäyttäytymiseen liittyvää puhetta. Tutkimuksella tuotettiin uutta, kulttuurista tietoa kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymisestä ja lisäksi tehtiin sitä ymmärrettäväksi. Tutkimusaineisto muodostui 20:stä syntyperäisen kainuulaisen ja Kainuussa asuvan 36?56 -vuotiaiden miesten temaattisista elämäkertahaastatteluista Tutkimus oli elämäkertametodin sovellus siten, että haastateltavat kertoivat elämäntarinansa terveyden teemasta lähtien. Aineisto analysoitiin kolmivaiheisesti: aineistolähtöisellä analyysillä, teemoihin pohjautuvalla analyysillä ja retorisella analyysillä. Tutkimuksen viitekehys muodostui kulttuurisuudesta. Näin ollen, aineiston analyysissä oli olennaista löytää kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymiseen liittämiään kulttuurisia merkityksiä. Tulosten mukaan terveyden arvo ohjaa kainuulaisten miesten terveyskäyttäytymistä vasta aikuisiässä eikä terveyspalveluja käytetä mielellään. Kainuulaisten miesten elämänkulusta ja kasvuympäristöstä löytyi asioita, joiden avulla miesten terveyskäyttäytymistä ja terveyspalveluihin suhtautumista voidaan ymmärtää. Näitä olivat esimerkiksi sukupolvelta toiselle periytyneet asenteet ja lähiympäristön runsas sairastavuus. Miesten puheesta oli myös löydettävissä retorisia keinoja, joilla he argumentoivat omaa terveyskäyttäytymistään. Retorisista keinoista yleisimmin käytettyjä olivat toimijuuden kadottaminen ja ääri-ilmaisujen käyttäminen. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voi hyödyntää terveyspalvelujen laadun kehittämisessä ja yksilöllisessä suuntaamisessa sekä Kainuussa että laajemmin suomalaista terveyspalvelujärjestelmää kehitettäessä. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää terveysalan koulutuksessa ja hoitotyön kehittämisessä. Tutkimuksen metodologisia ratkaisuja voidaan soveltaa myös muissa terveystieteellisissä tutkimuksissa.

ISBN-10:
978-951-42-8839-5
Kieli:
SU
Tekijät:
Oikarinen Arja
Tuotekoodi 013829
16,00 €