Ecological knowledge towards sustainable forest management. Habitat requirements of the Siberian flying squirrel in Finland, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 515

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja metsätalouden yhdistäminen boreaalisissa metsämaisemissa on haastava tehtävä. Suojelubiologiassa ja käytännön metsäsuunnittelussa tarkastellaan usein esimerkkeinä yksittäisten eliölajien vaatimuksia. Tässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin liito-oravan esiintymistä sekä lajin esiintymisen ennustettavuutta Koillismaalla. Tulosten mukaan liito-oravan tyypillisten elinympäristöjen eli varttuneiden kuusivaltaisten sekametsien peruspiirteet olivat löydettävissä sekä metsäkuviotiedoista että satelliittikuvapohjaisesta luokitellusta valtion metsien inventointiaineistosta (VMI). Osa laskennallisista esiintymismalleista ennusti lajin esiintymisen metsikössä melko hyvin ja vaikuttivat soveltuvilta liito-oravan esiintymisalueiden karkeaan arviointiin. Liito-oravan esiintyminen metsiköissä myös vaihteli eri vuosina: osa metsiköistä oli jatkuvasti asuttuja, osa jatkuvasti asumattomia ja osa oli asuttuja vain joinakin vuosina. Kattava liito-oravakartoitus näyttää siten vaativan useamman tarkastuskäynnin metsiköissä. Pitkälle aikavälille tehtyjen metsäsuunnittelulaskelmien tulokset tukivat lisäksi ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden samanaikaista painotusta alueellisessa metsäsuunnittelussa. Näin painottaen liito-oravalle sopivien elinympäristöjen osuus laajalla tutkimusalueella lisääntyi kymmenien vuosien aikana ilman mittavia taloudellisia menetyksiä. Liito-oravan asuttamissa metsiköissä havaittiin myös usein muita huomionarvoisia eliölajeja. Liito-oravan elinympäristöjen suojelu voi auttaa muiden metsälajien säilymistä, jolloin liito-orava voi osoittautua varttuneiden kuusivaltaisten metsien monimuotoisuuden sateenvarjolajiksi. Väitöstutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa päätöksenteon tueksi aluetason metsäsuunnittelussa.

ISBN-10:
978-951-42-8938-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Hurme Eija
Tuotekoodi 013828
10,00 €