Intellectual disability in the Northern Finland Birth Cohort 1986, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 960

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kehitysvammaisuuden esiintyvyyttä lapsilla, siihen liittyviä lääketieteellisiä etiologisia ja sosiodemografisia tekijöitä, mahdollisia psykiatrisia ongelmia sekä kehitysvammaisuuden esiintyvyydessä ja siihen liittyvissä tekijöissä tapahtuneita muutoksia 20 vuoden aikana. Tutkimusjoukko muodostui kahden syntymäkohortin lapsista, jotka olivat syntyneet Pohjois-Suomessa, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 (n=9 432) ja Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 (n=12 058). Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986:ta verrattiin Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:een. Kehitysvammaisuuden määritelmä, tiedonkeruun menetelmät ja tietolähteet olivat samat. Tiedot kerättiin kyselylomakkeista, rekistereistä ja asiakirjoista. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986:ssa kehitysvammaisuuden ilmaantuvuus oli 12.62/1 000 11.5 vuoden ikään mennessä ja vallitsevuus 11.23/1 000 11.5 vuoden iässä. Vertailun mukaan 20 vuoden aikana kehitysvammaisuuden kokonaisilmaantuvuus sekä -vallitsevuus olivat pysyneet samoina. Kuitenkin tuli esiin siirtymää siten, että lievän kehitysvammaisuuden ilmaantuvuus ja vallitsevuus lisääntyivät noin 50 %, kun taas vaikeamman väheni 50 %. Lääketieteellisten etiologisten luokkien osuuksissa Downin syndrooman sekä syntymän aikaan ajoittuvan vamman ja hapenpuutteen osuudet vähenivät tilastollisesti merkitsevästi. Keskushermoston epämuodostumien sekä muiden kromosomihäiriöiden kuin Downin syndrooman osuudet kasvoivat. Sosioekonomisen huono-osaisuuden osoittimet säilyttivät asemansa suurimpana vaikuttajana kehitysvammaisuuden ilmaantuvuuteen. 20 vuoden aikana äidin naimattomuus, asuminen syrjäseudulla sekä korkeampi ikä lapsen syntymän aikaan olivat menettäneet yhteytensä kehitysvammaisuuteen. Äidin lihavuus ennen raskautta tuli esiin ainoana uutena kehitysvammaisuuteen tilastollisesti merkitsevästi liittyvänä sosiodemografinen tekijänä.

ISBN-10:
978-951-42-8710-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Heikura Ulla
Tuotekoodi 013800
14,00 €