Space use, habitat selection and reproductive output of breeding common goldeneye (Bucephala clangula), Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 501

Ympäristön valinta on yksi tärkeimmistä prosesseista, joka vaikuttaa eläinten ja erityisesti lintujen tilankäyttöön ja lisääntymismenestykseen. Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin vesilintunaaraiden pesimäaikaista tilankäyttöä, ympäristönvalintaa, liikkumista sekä lisääntymismenestystä erikseen pesintä- ja poikuevaiheissa. Mallilajina oli koloissa pesivä puolisukeltajasorsa telkkä. Pesintävaiheessa tutkittiin pesintäyritysten alueellista jakautumista, sen vuotuista vaihtelua sekä vuotuisen vaihtelun yhteyttä telkkänaaraiden pesintämenestykseen eri alueellisilla mittakaavoilla. Vuotuiset pesintäyritykset jakautuivat useimmiten satunnaisesti saatavilla oleviin pesäpaikkoihin, mutta pesintäyritysten tilajakauma oli myös aggregoitunut useana vuonna. Lisääntynyt aggregoituminen huononsi vuotuista pesintämenestystä. Erityisesti pienellä mittakaavalla munintavaiheen pesähylkäysten sekä tuhottujen pesien osuudet kasvoivat lisääntyvän aggregoitumisen yhteydessä. Poikueaikaisessa ympäristönvalinnassa tärkein yksittäinen tekijä on ravinnon määrä, koska vesiselkärangattomien määrä oli yleensä korkeampi poikueiden valitsemissa kuin niiden hylkäämissä järvissä. Kuoriutumisjärvi ei yleensä kelvannut poikueille, vaan ne liikkuivat ensimmäisen viikon aikana runsaasti käyttäen joustavasti järviä, lampia, jokia ja ojia hyväkseen. Poikueet ylittivät liikkeiden aikana myös kuivaa maata. Liikkeet eivät olleet kuitenkaan yhteydessä poikasten säilyvyyteen. Poikueet kärsivät suhteellisen paljon poikastappioita varsinkin ensimmäisenä elinviikkona. Pienten untuvikkopoikasten säilyvyys heikkeni haukipitoisissa järvissä. Toisaalta useat poikueet tuhoutuivat kokonaan lyhyessä ajassa, mikä viittaa siihen, että myös muut tekijät vaikuttivat poikueiden menestymiseen. Kuitenkaan säätilan muutokset (sade ja lämpötila) eivät olleet yhteydessä pienten poikasten säilyvyyteen.

ISBN-10:
978-951-42-8714-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Paasivaara Antti
Tuotekoodi 013797
13,00 €