Mixed-stock exploitation of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and seal-induced damage in the coastal trap-net fishery of the Gulf of Bothnia. Challenges and potential solutions, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 492

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää keinoja Pohjanlahden ammattimaisen rysäkalastuksen toimintaedellytysten parantamiseksi ja luonnonlohi- sekä hyljekantojen suojelun edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli kerätä tietoa voimakkaasti kasvaneen hyljekannan aiheuttamista vahingoista, istutettujen lohien ja elpyneiden luonnonlohikantojen vaelluskäyttäytymisestä sekä näiden vuorovaikutussuhteista. Hyljevahinkojen havaittiin olevan merkittävä ongelma. Vahinkojen määrä vaihteli kuitenkin huomattavasti eri alueiden, -aikojen, saalislajien sekä rysämallien välillä. Vahinkojen määrän todettiin olevan suhteessa alueella olevien hylkeiden määrän sekä käytössä olevien rysämallien kanssa. Materiaalien valinnan lisäksi vahinkoja voidaan vähentää uusilla pyydyssovelluksilla. Kokeilluista rysämalleista kolmen todettiin ehkäisevän merkittävästi vahinkoja; ponttoonirysä on lupaavin sovellus. Vaeltavan lohipopulaation kooksi Pohjanlahdella arviotiin sekä 2001 että 2002 noin 230 000 lohta. Luonnon ja istutettua alkuperää olevien lohien osuudet kuitenkin vaihtelivat huomattavasti vuosien välillä. Istutettujen poikasten eloonjäännin arvioitiin olevan huomattavasti heikompi kuin luonnon poikasten. Vaelluskäyttäytymisessä ja ajoittumisessa havaittiin vaihtelua eri-ikäisten lohien, kantojen sekä kalastuksen säätelyalueiden välillä ja sisällä. Alueellisen aikasäätelyn todettiin suojelevan luonnon lohta, mutta samalla vaikeuttavan istutetuttujen lohien pyyntiä. Valikoivan kalastuksen mahdollisuutta, käytäntöä jossa kalastaja vapauttaisi rysästä luonnon lohet ja ottaisi saaliiksi istutetut, selvitettiin merkintätutkimuksella. Vapautukset eivät aiheuttaneet merkittävää kuolevuutta eivätkä vaikuttaneet luonnonlohien vaelluskäyttäytymiseen. Tulokset tukevat valikoivan kalastuksen mahdollisuutta, mutta toimiakseen kyseinen järjestelmä edellyttää kuitenkin useiden eri ehtojen toteutumista.\n\n

ISBN-10:
978-951-42-8562-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Siira Antti
Tuotekoodi 013786
14,00 €