Recent spatiotemporal changes and main determinants of aquatic macrophyte vegetation in large lakes in Finland, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 495

Luonnonmaantieteen alaan kuuluvassa kasvimaantieteellisessä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin vesi- ja rantakasvillisuuden pitkäaikaismuutosta suomalaisissa suurjärvissä edellisten noin 50 vuoden aikana. Tutkimuksessa analysoitiin ilmavalokuvia, kasvillisuusaineistoja sekä useita vesistöjen säännöstelyyn, rehevöitymiseen sekä geomorfologiaan liittyviä ympäristömuuttujia, jotka ovat vaikuttaneet kasvillisuuden esiintymiseen, runsauteen sekä muutokseen. Tämän lisäksi tutkittiin rantojen pysyvän umpeenkasvun kehitysprosessia.\n\nTutkimuksen tuloksena havaittiin, että kasvillisuuden pinta-alat olivat selvästi lisääntyneet, mutta myös vähentyneet useissa tutkimusjärvissä noin puolen vuosisadan aikana. Järvitasolla vesistöjen säännöstely oli tärkein kasvillisuuden historialliseen kehitykseen vaikuttava tekijä. Huomattavimmat kasvillisuusmuutokset määräytyivät keskiveden noston, pienentyneen säännöstelyvälin, vähentyneen kevättulvan ja lasketun keskiveden tason seurauksena. Kasvillisuusmuutokset eivät olleet niin jyrkkiä, mikäli säännöstely muistutti luonnontilaista säännöstelyä. \n\nRehevöityminen vaikutti ranta- ja vesikasvillisuuteen paikallisesti. Ravinteisuuden ilmentäjänä käytetyistä maankäytön muuttujista ojat sekä maanviljelys lisäsivät kasvillisuuden esiintymistä ja runsautta tutkimusjärvillä. Geomorfologiset tekijät vaikuttivat kasvillisuuden kehitykseen kasvupaikkatasolla. Savisuus sekä mataluus lisäsivät vesi- ja rantakasvillisuuden esiintymistä sekä runsautta tutkituissa järvissä. \n\nTutkimuksessa selvitettiin myös rannan pysyvää umpeenkasvua. Pohjanmyötäinen umpeenkasvu oli tyypillisin umpeenkasvutyyppi tutkituissa järvissä. Vesistöjen säännöstely, rehevöityminen, savinen maaperä sekä mataluus lisäsivät rannan pysyvää umpeenkasvua. Yleisesti ottaen ilmaversoiset kasvilajit, kuten järviruoko (Phragmites australis) ja järvikorte (Equisetum fluviatile), hallitsivat kasvillisuutta tutkituissa järvissä.\n

ISBN-10:
978-951-42-8594-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Partanen Sari
Tuotekoodi 013784
13,00 €