Perusopetuksen opetussuunnitelma 2000-luvulla—uudistus paikallisina prosesseina kahdessa kaupungissa, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 94

Tutkimuksessa käsitellään opetussuunnitelmaa 2000-luvun alussa toteutetun kansallisen uudistuksen näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettisessa osassa opetussuunnitelma liitetään saksalaiseen didaktiikan traditioon ja anglo-amerikkalaiseen kasvatuspsykologian traditioon. Eri vuosikymmeninä toteutuneita käytäntöjä tarkastellaan lyhyesti käsitteellisen muutoksen ymmärtämiseksi. Kansallisten perusteiden muuttaminen tähtää koulun uudistamiseen. Uudistamisen mahdollisuutta tarkastellaan suhteessa koulun ja julkishallinnon kehittymistä käsittelevään tutkimukseen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on koottu kahdessa kaupungissa vuosina 2002?2005. Tutkimuksessa pohditaan sitä, mitä opetussuunnitelma tänä päivänä on. Kysymystä lähestytään tarkastelemalla toteutuneita prosesseja sekä analysoimalla prosesseihin osallistuneiden opettajien, rehtoreiden ja hallinnon henkilöstön opetussuunnitelmaa, koulua, opetustointa ja kuntaa koskevaa puhetta. Samalla avautuu näköaloja laajempiin paikallisiin, koulutuspoliittisiin, julkishallinnollisiin diskursseihin, jotka määrittävät opetussuunnitelmaprosessien toimijatahoja. Prosessit tukivat osallistujien ihannetta ajantasaisesta koulusta. Muutospuheessa korostuivat mm. peruskoulun yhtenäisyys ja integraatiokehitys. Koulun ja sivistyksen perinteen äänen rinnalla prosesseissa kuului kehittyvän paikallishallinnon ääni. Vahvimmaksi opetussuunnitelman päätösvallan toimijatahoksi määrittyi kuitenkin markkinatalouden ääneksi nimetty diskurssi. Tutkimuksessa lähestytään aiempaa tutkimusta osana kvalitatiivista hermeneuttista tulkintaa. Tutkimusaineiston analyysi perustuu konstruktionistiseen lähestymistapaan. Tutkimuksessa voi havaita sekä toimintatutkimuksen että etnografisen tutkimuksen piirteitä.

ISBN-10:
978-951-42-8602-5
Kieli:
SU
Tekijät:
Holappa Arja-Sisko
Tuotekoodi 013780
20,00 €