Täydennyskoulutus kainuulaisten opettajien käsitysten valossa, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 96

Opettajien täydennyskoulutukseen kohdistuu paljon odotuksia. Opettajuuuden, ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen teoreettisen tarkastelun pohjalta voidaan olettaa, että täydennyskoulutus antaa ja kehittää opettajan työssä oleellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Täydennyskoulutuksen nähdään myös tukevan ammatillista kehittymistä, työyhteisön ja koulun kehittämistä sekä antavan ja kehittävän valmiuksia kohdata opettajan työn ongelmia. Täydennyskoulutuksen merkityksen tulisi näkyä myös opettajien käsitysten ja täydennyskoulutukseen kohdistuvan kiiinnostuksen positiivisena yhteytenä. Työssä tarkastellaan tämän yhteyden luonnetta sekä käsitysten merkitystä ajattelua ja toimintaa ohjaavina tekijöinä. Tutkimus toteutettiin kyselynä kaikille Kainuun kymmenen kunnan perusopetuksen opettajille lukuvuonna 2001 - 2002. Kyselyyn vastaisi 65,9 % opettajakunnasta (n=578 opettajaa). Tutkimuksessa yhdistettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto analysoitiin tietokoneavusteisesti tilastollisia menetelmiä ja sisällönanalyysiä soveltaen. Tutkimuksessa opettajien käsitykset ja täydennyskoulutukseen kohdistuva kiinnostus olivat heikosti ja vain osittain yhteydessä toisiinsa. Merkittäviksi nousivat opettajan asenne koulutusta kohtaan, käsitys opettajuudesta ja erityisesti käsitys vuorovaikutuksen merkityksestä sekä taustamuuttujien vaikutus. Tutkimuksen perusteella ammatillista kehittymistä on tarkasteltava laaja-alaisena ilmiönä, jonka tukeminen edellyttää monipuolisten toimintamuotojen käyttämistä sekä täydennyskoulutuksen toimintamallien terävöittämistä. Tutkimusta voidaan hyödyntää opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisessä.\n

ISBN-10:
978-951-42-8645-2
Kieli:
SU
Tekijät:
Heikkinen Eija
Tuotekoodi 013774
24,00 €