Aromatic borate anions and thiophene derivatives for sensor applications, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 497

Boraattianionien ja tiofeenijohdannaisten valmistus sensori¬sovellu¬tuk¬siin Väitöskirjatyö käsittelee ioniselektiivisille sensoreille soveltuvien materiaalien valmistusta, karakterisointia sekä ominaisuuksien tarkastelua. Kompleksointi¬tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota valmistettujen boraattianionien käyttäytymiseen isäntä¬tyyppisinä rakenteina valikoitujen N-heteroaromaattisten kationien sekä tropylium kationin kanssa. Kompleksoitumisen tutkimiseen on käytetty röntgenkristallografiaa, alkuaine¬analyy¬se¬jä, ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa (NMR) sekä massaspektroskopiaa. Stabiilisuusvakiot muodos¬tuneille 1:1 komplekseille on määritetty 1H NMR -titrauksella 30 °C:ssa metanoli/asetonitriili seoksessa käyttäen Benesi-Hildebrand -yhtälöä. Syntyneitä uusia kompleksirakenteita stabiloivat heikot ei-kovalenttiset vuorovaikutukset. Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota boorin orgaanisten yhdisteiden käyttöön sensorimateriaaleina erityisesti aromaattisille kationeille. Työssä on osoitettu, että boraattijohdannaiset tarjoavat mahdollisuuden käytännön sovellutuksiin kemiallisissa antureissa. Toisaalta väitöskirjatutkimus on keskittynyt tiofeenijohdannaisten valmistukseen sensorimateriaaleiksi. Ioniselektiivisen tunnistinosan liittäminen kovalenttisesti tarkasteltavaan monomeerirakenteeseen/polymeeriketjuun antaa lupaavia rakennusyksiköitä pyrittäessä valmistamaan uusia pienikokoisia ioniantureita ja stabiileja ioniselektiivisiä materiaaleja.\n\n

ISBN-10:
978-951-42-8656-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Alaviuhkola Terhi
Tuotekoodi 013773
12,00 €