Miten muuttuu runokylien kieli. Reaaliaikatutkimus jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen variaatiosta vienalaismurteissa, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 78

Miten puhuvat runonlaulajien jälkipolvet? Millaista on se karjalan kieli, jota kuulee ny-kyisin vienalaiskylien raiteilla? Tutkimus vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Uhanalaista vienankarjalan kieltä puhuu noin 8 000 karjalaista, joista valtaosa on vanhuk-sia ja keski-ikäisiä. Venäjän kieli hallitsee karjalaisessa yhteiskunnassa, mutta 1990-luvun taitteessa aloitettu karjalan kielen elvytys on vahvistanut pienen vähemmistökielen asemaa. Nykyisin vienankarjalaa opetetaan muun muassa kouluissa ja yliopistoissa. Tutkimuksessa tarkastellaan vienankarjalan kielen äännerakennetta ja sen muuttumista kolmenkymmenen vuoden aikana. Aineisto on kerätty kahdesta vienalaiskylästä, Jyskyjärvel-tä ja Kalevalasta (ent. Uhtualta). 2000-luvun taitteessa nauhoitettua puhetta verrataan 1970-luvun taitteessa tallennettuun puheeseen, ja tämän perusteella tehdään päätelmiä siitä, miten kieli on muuttunut. Teoreettisesti tutkimus liittyy sekä sosiolingvistiseen variaationtutkimukseen että kieli-kontaktitutkimukseen. Keskeinen kysymys on, miten vienankarjalan läheinen sukukieli, suo-mi, vaikuttaa vienankarjalaan. Kielenmuutosten seuraamisessa yksi tavoite on myös testata morfologisen ja leksikaalisen diffuusion teorioita ja kehittää niitä. Tutkimus osoittaa, että 2000-luvun taitteen aineistoon nauhoitettujen yksilöiden välillä on suuria eroja siinä, miten heidän kielensä vaihtelee. Eräiden muotojen taaja käyttö selittyy tut-kittavien henkilöiden sosiaalisen verkon jäsenten vaikutuksesta, mutta sosiaalisia verkkoja enemmän kieliasenteet ja ihmisen etninen lojaalisuus vaikuttavat siihen, millaisia kielellisiä valintoja hän tekee. Vienankarjalainen ilmaisee kielellisillä valinnoillaan, onko hän solidaarinen omalle äidinkielelleen vai onko suomen kielestä kenties tullut hänelle jo karjalaa vetovoimaisempi kieli.\n\n

ISBN-10:
978-951-42-8494-6
Kieli:
SU
Tekijät:
Kunnas Niina
Tuotekoodi 013744
24,00 €