Screening and cleaning of pulp—a study to the parameters affecting separation, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 274

Työn tavoitteena oli määritellä suunnittelu-, operointi- ja massaparametrien vaikutus painelajittelun ja pyörrepuhdistuksen suorituskykyyn. Kapasiteetin ja selektiivisyyden käänteinen suhde on yleisesti tunnettu, mutta syvempi ymmärrys suunnittelu-, operointi- ja massaparametrien vaikutuksesta operointipisteeseen puuttuu. Koska selektiivisyys on riippuvainen sakeutumisesta ja massan läpäisytodennäköisyydestä, työssä sovellettiin operaatiokäyrää, jonka käyttöä em. parametrien vaikutuksen arvioinnissa myös kehitettiin eteenpäin. Uutta tietoa syntyi sihtipinnan geometrian ja massaparametrien vaikutuksesta. Sihtipinnan geometriamuutoksilla saavutettu suurempi kapasiteetti pienensi todennäköisyyslajittelun selektiivisyyttä. Sihtipinnan hydraulisella vastuksella sekä eteen-, että taaksepäin todettiin olevan suuri merkitys kapasiteetille. Aikaisemmin raportoimattomia löydöksiä tehtiin mm. lankaleveyden, -korkeuden ja muodon osalta. Painelajittelun kapasiteetin havaittiin pienentyvän kuitupituuden, kuituverkostolujuuden ja flokkulaation kasvaessa. Selektiivisyys kasvoi kuitujakauman leveyden suurentuessa. Massaominaisuudet vaikuttivat kuitujen, hiekan ja kaasunerotuksen selektiivisyyteen pyörrepuhdistimessa. Kuituverkostolujuuden kasvu pienensi kuitujen ja hiekanerotuksen selektiivisyyttä. Suuri ominaispinta-ala teki kaasunerotuksesta haastavampaa, mutta suuri ominaispinta-alajakauma nosti kuitujenerotuksen selektiivisyyttä pyörrepuhdistimessa. Tieto suunnittelu-, operointi- ja massaparametrien vaikutuksesta painelajittelun ja pyörrepuhdistuksen suorituskykyyn syventyi tämän tutkimuksen tuloksena. Tutkimus antaa myös kehyksen jatkaa kapasiteetin ja selektiivisyyden suurentamis- sekä energia- ja investointikustannusten pienentämispyrkimyksiä.

ISBN-10:
978-951-42-8451-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Jokinen Hanna
Tuotekoodi 013740
15,00 €