Conservation and management of populations in a fragmented forest landscape. Behavioural ecology meets population genetics, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 479

Eläinpopulaatioiden suojelu ja hoito pirstoutuneessa metsämaisemassa Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin metsien pirstoutumisen vaikutuksia kekomuurahaisten (Formica lugubris ja F. aquilonia) sekä metson (Tetrao urogallus) geneettiseen populaatiorakenteeseen. Tavoitteena oli selvittää eläinten käyttäytymisen ja geneettisten tekijöiden merkitystä suunniteltaessa pirstoutuneiden populaatioiden suojelua ja hoitotoimenpiteitä. Metsien pirstoutuminen vähensi sekä kekomuurahaisen että metson perinnöllistä muuntelua ja lisäsi niiden populaatioiden geneettistä erilaistumista. Näihin geneettisiin muutoksiin vaikuttivat elinympäristömuutosten voimakkuus ja ajoittuminen sekä populaatioiden välinen eristäytyneisyys. Lisäksi lajien lisääntymiseen ja liikkuvuuteen liittyvät ominaispiirteet, sosiaalisuus ja soidinkäyttäytyminen, vaikuttivat oleellisesti populaatioiden geneettiseen rakenteeseen. Kekomuurahaisilla sosiaalisuus lisäsi niiden geneettistä haavoittuvuutta vähentämällä perinnöllistä muuntelua, lisäämällä sukusiitoksen haitallisia vaikutuksia sekä rajoittamalla liikkumista populaatioiden välillä. Metsien pirstoutumisen vaikutukset havaittiin erityisen voimakkaana pienessä ja eristäytyneessä populaatiossa Irlannissa, jossa kekomuurahaiset voidaan tutkimustulosten perusteella luokitella erittäin uhanalaisiksi.\nSuomessa metsien pirstoutumisen vaikutukset metson geneettiseen populaatiorakenteeseen olivat vähäisiä. Suomalaisissa metsopopulaatioissa on paljon perinnöllistä muuntelua, minkä lisäksi niiden geneettinen erilaistuminen on vähäistä verrattuna paljon pienempiin ja ajallisesti kauan eristyksissä olleisiin Keski- ja Etelä-Euroopan metsopopulaatioihin. Metso ei ole ehkä niin haavoittuvainen vanhojen metsien pirstoutumiselle kuin aikaisemmin on arveltu. Soidinkäyttäytyminen voi kuitenkin tulosten mukaan rajoittaa yksilöiden liikkumista ja lisätä samalla huomattavasti sukusiitoksen määrää.

ISBN-10:
978-951-42-8347-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mäki-Petäys Hannaleena
Tuotekoodi 013723
11,00 €