Measurement, nature and removal of stickies in deinked pulp, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 275

Tahmot ovat kierrätyskuidussa esiintyviä tahmeita aineita, jotka ovat peräisin keräyspaperissa käytetyistä liimoista, painovärin sideaineista ja päällystyslatekseista. Tahmot huonontavat paperikoneen ajettavuutta ja heikentävät paperin laatua. Tahmot jaetaan mikro- ja makrotahmoihin perustuen lajitteluun 100 tai 150 µm:n rakokoon sihdillä. Liuenneita ja kolloidisia tahmoja kutsutaan sekundääritahmoiksi. Makrotahmoille on standardoitu mittausmenetelmiä toisin kuin tahmojen kokonaismäärälle. Tahmojen kokojakaumaa, kuten ei niiden luonnettakaan, siltä osin esiintyvätkö ne vapaina vai kiinnittyneinä muihin massan komponentteihin, ole aiemmin tunnettu. Tahmojen poistumaa siistaamon eri yksikköoperaatioissa ei niin ikään ole aiemmin riittävästi raportoitu. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli kehittää analyysimenetelmä tahmojen kokonaismäärälle, selvittää tahmojen kokojakauma ja löytää keinoja tahmojen tehokkaammaksi poistamiseksi siistaamolla. Uuttoa tetrahydrofuraanilla ja nestekromatografiaa kokoerottelukolonneilla käytettiin erottamaan hydrofobiset polymeerit (tahmot) kierrätyskuitumassasta. Polymeerien määrä mitattiin valonsirontadetektorilla. Massa jaettiin eri kokoluokkiin erikokoisilla sihdeillä ennen analysointia, jolloin saatiin tietoa eri kokoisista tahmoista. Pääosan tahmoista todettiin olevan mikrotahmoja, ja merkittävän, joskin pienemmän osuuden makrotahmoja varsinkin siistausprosessin alkuvaiheessa. Ainoastaan häviävän pienen määrän tahmoja havaittiin olevan liuenneita tai kolloidisia. Vaahdotuksella voidaan tahmoja poistaa tehokkaasti. Muste ja mikrotahmot poistuvat vaahdotuksessa samalla mekanismilla, koska ne molemmat ovat hydrofobisia ja sopivan kokoisia vaahdotukseen. Siksi mustemittausta voidaan käyttää tahmopoistuman arvioimiseen vaahdotuksessa. Siistauskemiaa muuttamalla voidaan vaikuttaa tahmojen poistumiseen vaahdotuksessa.

ISBN-10:
978-951-42-8463-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Sarja Tiina
Tuotekoodi 013718
14,00 €