Ruokohelpiviljelyn optimointi suopohjilla. Turvetuotantoalueiden geologisen ympäristön, pohjaturpeen sekä kierrätyslannoitteiden käytön vaikutus ruokohelpin käyttämiin alkuaineisiin ja satoon, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 485

Ruokohelpiviljelyn optimointi suopohjilla Turvetuotannosta vapautuneella suopohjalla toteutetaan erilaisia jälkikäyttötapoja riippuen suopohjan ominaisuuksista. Jos suopohja on kohtuullisen kivetöntä, ruokohelpiviljely on kannattavaa. Ruokohelpiviljelyn lannoituskustannukset ovat usein korkeat, joten maaperän luontainen ravinnetila kannattaa huomioida viljavuussuunnitelman avulla. Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten pohjaturpeen ja suopohjan ympäristöalueiden ominaisuudet sekä viljelyyn käytetyt lannoite- ja kalkitusaineet vaikuttavat ruokohelpin käyttämiin ravinteisiin. Tutkimustulosten perusteella suopohjat ovat hyvin niukkaravinteisia fosforin ja kaliumin osalta sekä erittäin puhtaita raskasmetalleista, eivätkä turpeen tai ympäristön ominaisuudet vaikuta niiden pitoisuuksiin ruokohelpiviljelyn kannalta merkittävästi. Väitöstutkimuksessa laadittiin turvetuotantoalueille yleisesti käyttökelpoinen viljavuusanalyysi lannoitussuunnitelman kannalta tärkeimpien ravinteiden osalta. Tutkimuksen perusteella teräskuona soveltuu voimalaitostuhkaa paremmin ruokohelpin kalkitukseen. Tutkimuksessa käytetty voimalaitostuhka sisälsi kuitenkin runsaasti hyödynnettävää kaliumia. Kumpikaan kalkitusaine ei aiheuttanut raskasmetallihaittaa maaperässä tai kasvissa. Tutkimustulosten perusteella ruokohelpillä ei ole erityistä taipumusta akkumuloida haitallisia raskasmetalleja maaperästä. Turkiseläinten lantakomposti sopii puolestaan ruokohelpiviljelyyn lannoitteeksi etenkin fosforin osalta. Tutkimuksessa todettiin, että jo ensimmäisenä kasvukautena ruokohelpiviljelyllä saadaan muutettua hiililähteenä toimiva entinen turvetuotantoalue hiilinieluksi. Ruokohelpiviljelyllä tuotetulla bioenergialla voidaan lisäksi korvata fossiilisia polttoaineita Kioton ympäristösopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

ISBN-10:
978-951-42-8456-4
Kieli:
SU
Tekijät:
Parviainen Timo
Tuotekoodi 013714
20,00 €