Educational technology: opportunities and challenges, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 87

Kansakunnat kaikilla mantereilla ovat suorastaan kilvoitelleet erilaisten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja oppimista edistävien strategioiden ja toimeenpano-ohjelmien julkaisemisessa. Kuitenkaan teknologian vaikutuksista oppimiseen ja opettamiseen ei tiedetä vielä tarpeeksi. Tämä kirja pyrkii osaltaan selventämään vallitsevaa problematiikkaa tarjoamalla globaalin, tutkimuksellisen näkökulman aiheeseen. Kirja koostuu yhdeksästä artikkelista. Kaikki artikkelit on sokkona vertaisarvioitu vähintään kahden lukijan toimesta. Kirjoittajia on yhteensä kolmetoista – yhdeksän professoria ja neljä tutkijaa.\nKirjoittajat tuovat esiin monipuolisia näkemyksiä teknologian sosiaalisista vaikutuksista opetus- / oppimistapahtumaan, verkkoperustaisesta oppimisesta sekä teknologiaan liittyvästä koulutussuunnittelusta. Käsiteltäviä aiheita ovat myös tietokoneet ja luovuus, opettajankouluttajien ja opettajaksi opiskelevien tietotekniset valmiudet, sekä kouluoppimisen tehostaminen teknologian keinoin. Kirjoittajien käyttämiä teoreettisia viitekehyksiä ovat mm. aktivaatioteoria, sosiaalikonstruktivismi, reflektiivinen oppiminen, sekä teoria opettajasta opetuksensa ilmentäjänä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia. metodeja, mukana on niin tapaustutkimuksia kuin survey-tyyppisiä kyselyjä. Artikkelit nostavat esiin useita hyödyllisiä opetuskäytänteitä, sekä ajankohtaisia ja kiinnostavia verkkolinkkejä perus-, keski- ja korkea-asteen opetukseen.

ISBN-10:
978-951-42-8405-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kumpulainen Kari (Ed.)
Tuotekoodi 013703
12,00 €