The effects of R&D cooperation and labour mobility on innovation, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 27

Yritysten innovatiivisuus, siihen vaikuttavien tekijöiden kehittäminen ja teknologian leviämisen edistäminen yritysten välillä on noussut monella tapaa keskeiseen rooliin tämänpäivän alue- ja innovaatiopolitiikassa. Yritysten innovatiivisuus, ts. kyky tuottaa uusia tuotteita ja palveluita markkinoille ja kehittää uusia tuotantomenetelmiä korostuu erityisesti teknologia-intensiivisillä korkean teknologian toimialoilla. Näillä toimialoilla yritysten kilpailukyvyn kannalta keskeisessä roolissa on niiden kyky sekä kehittää omaa osaamista että hyödyntää ja soveltaa muissa yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa kehitettyä teknologiaa. Tutkimusten mukaan merkittävä osa uuden tietotaidon leviämisestä yritysten ja muiden organisaatioiden välillä tapahtuu aktiivisen innovaatiotoimintaan liittyvän yhteistyön kautta. Toinen tutkimuksissa usein mainittu tärkeä teknologian leviämisen väylä on osaavan työvoiman liikkuminen yritysten ja organisaatioiden välillä. Väitöskirjan luvussa kaksi tarkastellaan aluetaloustieteen eri teoreettisten suuntausten näkökulmasta teknologian kehityksen ja teknologian leviämisen kasvuvaikutuksia. Luvussa analysoidaan innovatiivisen toiminnan, teknologian kehityksen ja ns. tiedon ylivuodon roolia talouden kasvussa. Luvussa kolme tarkastellaan teoreettisesta näkökulmasta alueiden sisäisten että aluerajat ylittävien ulkoisvaikutusten roolia alueiden taloudellisessa kasvussa. Väitöskirjan luvuissa 4-7 tutkitaan korkean teknologian toimipaikkojen sisäisten tekijöiden sekä toimipaikkojen muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa harjoittaman T&K yhteistyön ja työvoiman alueellisen liikkuvuuden roolia innovatiivisuutta edistävinä tekijöinä. Väitöskirja tarjoaa uutta tutkimuksellista tietoa yritysten välisen yhteistyön ja työvoiman liikkuvuuden rooleista teknologiaosaamisen levittäjinä ja sitä kautta yritysten innovatiivisuutta edistävinä tekijöinä.

ISBN-10:
978-951-42-8407-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Simonen Jaakko
Tuotekoodi 013696
15,00 €