Stubborn and Silent Finns With 'Sisu' in Finnish-American Literature. An Imagological Study of Finnishness in the Literary Production of Finnish-American Authors, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 76

Lähtökohtana on tarkastella toisen ja kolmannen polven amerikansuomalaisten kirjailijoiden tuotantoa suomalaisuuden näkökulmasta. ja tuoda esille niitä suomalaisuuden etnisiä piirteitä, jotka ovat sellaisiksi tunnistettu sekä suomalaisten että amerikkalaisten etnografien tutkimuksissa. Työ sijoittuu kognitiivisen kirjallisuudentutkimuksen kenttään. Se sisältää yhteiskunnallisia ja sosiaalisia argumentteja siinä määrin kuin niitä esiintyy tutkimuksen kohteena olevissa teoksissa. Kirjailijat sekä heidän teoksensa ovat: Lauri Anderson, Heikki Heikkinen And Other Stories of Upper Peninsula Finns, Mary Caraker, Growing up Soggy sekä Elina, Mistress of Laukko, Joseph Damrell, Gift, Lynn Laitala, Down from Basswood, ja Paula Robbins, Below Rollstone Hill. Tutkimuksessa käytetään kulttuurimalleja sekä skeemoja analysoitaessa imagologista lähestymistapaa, joka kirjallisuudentutkimuksen alalla muodostaa merkittävän lähestymistavan kulttuuri-identiteettiä sekä kulttuurimalleja tutkittaessa. Tutkimus osoittaa kulttuurillisien erikoispiirteiden säilymistä sukupolvelta toiselle vieraassa ympäristössä myös silloin, kun kulttuurin kokijan identiteetti on aiemman sukupolven aikana esim. kielen osalta muuttunut. Moni suomalaista identiteettiä ilmentävä piirre on vähitellen yksinkertaistunut tai saanut uusia vaikutteita, mutta säilyttänyt siitä tietoisen ryhmän keskuudessa suomalaisuudeksi luokiteltavia stereotyyppisiä käyttäytymismalleja, jotka vuosikymmenten kuluessa ovat haalistunut, mutta eivät hävinneet. Pienen amerikansuomalaisen vähemmistön identiteetti monien hallitsevampien etnisyyksien puristuksessa on muodostunut symboliseksi, jolloin yksilöillä on vapaus valita sitoutumisensa aste kyseisen kulttuurin vaatimuksiin. Näin amerikansuomalaisuutta ilmentävät tavat ja tunnusmerkit ovat suomalaisuuteen liitettyinä saaneet osaksensa arvoja ja toimintamalleja, jotka symbolisen ja epäsäännöllisen luonteensa vuoksi ovat helpommin hyväksyttäviä monikulttuurisessa ympäristössä.

ISBN-10:
978-951-42-8372-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Taramaa Raija
Tuotekoodi 013692
16,00 €