Mitogen-activated protein kinases and transcription factors during increased cardiac workload and remodelling, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 888

Sydämen vajaatoiminta on tehokkaista lääkkeistä huolimatta edelleen varsin huonoennusteinen oireyhtymä ja merkittävä kuolinsyy. Vajaatoiminta voi seurata toksisten tekijöiden vaikutuksesta tai perinnöllisestä syystä, mutta useimmiten sen aiheuttaa sydäninfarkti tai kohonneesta verenpaineesta johtuva liiallinen mekaaninen kuor¬mitus. Solutasolla vajaatoiminnan syntymekanismit tunnetaan melko hyvin, mutta solunsisäisten signaalinvälitysjärjestelmien muutoksista sydämen vajaa¬toiminnan synnyssä tiedetään toistaiseksi vähän eikä niihin suoraan vaikuttavia lääkehoitoja ole olemassa. p38-kinaasi, JNK ja ERK muodostavat niin sanotun mitogeeni-aktivoituvien prote¬iinikinaasien perheen. Nämä kolme proteiinikinaasia ovat konservoituneita solun¬sisäisiä signaalinvälitysmolekyylejä, jotka säätelevät solunjakautu¬mista, erilaistumista ja kasvua monissa erilaisissa solutyypeissä. GATA-4 on puolestaan mitogeeni-aktivoituvien proteiinikinaasien kohdemolekyyli ja sydämen geeniekspression tärkeä säätelijä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin mitogeeni-aktivoituvien proteiinikinaasien ja GATA-4?transkriptiotekijän aktiivisuuden muutoksia ja tehtäviä sydämen lisääntyneen kuormituksen ja sydäninfarktin jälkeisen vajaatoiminnan aikana. Tutkimuksessa todettiin, että GATA-4?transkriptiotekijä aktivoituu vasemman kammion seinämäkuormituksen vaikutuksesta, ja p38-kinaasi ja ERK säätelevät sitä seinämäkuormituksen aikana. Havaittiin myös, että p38-kinaasin aktiivisuus laskee sydäninfarktin jälkeen, ja että p38-kinaasin inaktivaatiolla on suuri merkitys infarktin jälkeisen vajaatoiminnan synnyssä. Lisäksi DNA-siruanalyysiä hyödyntäen tunnistettiin lukuisia p38-kinaasin uusia kohdemolekyylejä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että p38-kinaasi on keskeinen molekyyli sydänlihassolun sisäisessä signaalinvälityksessä. Sillä on lukuisia aiemmin tuntemattomia kohdegeenejä ja ?transkriptiotekijöitä, ja sen aktiivisuuden lasku on osallinen sydämen vajaatoiminnan synnyssä.

ISBN-10:
951-42-8192-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Tenhunen Olli
Tuotekoodi 013689
15,00 €