Course of illness, outcome and their predictors in schizophrenia. The Northern Finland 1966 Birth Cohort study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 910

Tavoitteena oli tutkia DSM-III-R skitsofrenian ja muiden skitsofrenian kaltaisten psykoosien taudinkulkua ja ennustetta sekä niihin liittyviä tekijöitä yleisväestöön perustuvassa Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa. Tutkimuksessa 10?59% potilaista voi kliinisesti ja 15?46% sosiaalisesti hyvin kun taas 41?77% voi kliinisesti ja 37?54% sosiaalisesti huonosti. Tulokset riippuivat paljolti siitä, mitä hyvän ja huonon taudinkulun kriteereitä käytettiin. Lapsuuden varhainen (normaalirajoissa oleva) kehitys, ystävien puute, isän korkea sosiaaliluokka, huono koulumenestys ja taudin varhainen alkamisikä liittyivät huonoon taudinkulkuun. Seurannassa 81% potilaista joutui ensimmäisen sairaalahoidon jälkeen uudelleen sairaalaan. Lyhyt ensimmäinen sairaalahoito ja suvussa esiintyvä psykoosi liittyivät kohonneeseen riskiin joutua uudelleen sairaalaan. Skitsofreniapotilaista yksi (1.7%) oli täysin ja yksi (1.7%) osittain toipunut. Muista skitsofreniaspektrin potilaista kolme (25%) oli täysin ja kaksi (16.7%) osittain toipuneita usean vuoden seurannan jälkeen. Tulosten mukaan skitsofreniaa sairastavien henkilöiden sosiaalinen ja kliininen taudinkulku oli vaihteleva ja enimmäkseen suhteellisen huono. Tulokset riippuivat paljon siitä, mitä hyvän ja huonon taudinkulun kriteereitä käytettiin. Henkilöillä, joilla on suvussa psykooseja, varhainen sairastumisikä, huono koulumenestys ja vähäisiä sosiaalisia kontakteja lapsuudessa sekä lyhyt ensimmäinen sairaalahoito, sairauden kulku on usein huono. Skitsofreniaa sairastavien henkilöiden viivästynyt varhainen motorinen kehitys ei ole yksiselitteisesti yhteydessä huonoon taudinkulkuun. Tulosten perusteella skitsofrenian ennuste ei ole yleensä hyvä. Yhteiskunnan tulisi panostaa enemmän skitsofreniapotilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon ja kuntouttamiseen. Aiemman kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen perusteella on selkeä tarve yhdenmukaisille, strukturoiduille hyvän ja huonon ennusteen ja toipumisen kriteereille.

ISBN-10:
978-951-42-8338-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Lauronen Erika
Tuotekoodi 013684
16,00 €