Terveydenhuoltohenkilöstön valmiudet ohjata hemofiliaa sairastavia ja heidän perheitään, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 912

Terveydenhuoltohenkilöstön valmiudet ohjata hemofiliaa sairastavia ja heidän perheitäänHemofilia on perinnöllinen verenvuotosairaus. Verenvuodon tyrehdyttämiseksi tautia sairastavalle annetaan puuttuvaa hyytymistekijää suonensisäisesti vuodon ilmaantuessa ja myös ennaltaehkäisevästi. Väitöstutkimuksessa kuvataan terveydenhuoltohenkilöstön toteuttamaa ohjausta hemofiliaa sairastaville ja heidän perheilleen ja selvitetään terveydenhuoltohenkilöstön ohjausvalmiuksia tässä tutkimuksessa kehitetyllä mittarilla. Kyselyaineisto kerättiin erikoissairaanhoidon terveydenhuoltohenkilöstöltä (n=318). Lisäksi havainnoitiin ohjausta ja haastateltiin siihen osallistuneet ammattilaiset, potilaat ja perheet. Laadulliset aineistot analysoitiin sisällön analyysillä ja kyselyaineisto tilastollisin menetelmin. Tulosten mukaan hemofiliaa sairastavan ohjaus oli kotihoidon varmistamista ja normaaliin elämään kannustamista. Perheohjaus sisälsi elämänmuutosten kohtaamisen, vastuun kantamisen ja elämäntilanteeseen sopeutumisen tukemista. Terveydenhuoltohenkilöstön tiedot ohjauksesta, hemofiliasta ja sen hoidosta olivat puutteelliset. Ilman lääkehoitoa hemofiliaa sairastavan jättäisi 60% terveydenhuoltohenkilöstöstä. Ohjattavan ja perheen tarpeita ja oppimiskykyä ei aina huomioitu. Väitöstutkimuksen mukaan psykososiaalinen tuki siirrettiin muille ammattilaisille ja hemofilian kantajien ohjaus oli vähäistä. Terveydenhuoltohenkilöstö koki ohjaustaitonsa riittämättömiksi yksilö- ja perheohjauksessa. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota kustannustehokkuuteen, yhtenäisiin Kelan korvauskäytäntöihin ja terveydenhuoltohenkilöstön peruskoulutukseen ja tarjota riittävästi täydennyskoulutusta. Hemofiliaa sairastavien ja heidän perheidensä ohjausta tulisi edelleen kehittää ja keskittää. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksessa ja muiden harvinaisten periytyvien sairauksien hoitotyön kehittämisessä.

ISBN-10:
978-951-42-8363-5
Kieli:
SU
Tekijät:
Peltoniemi Annu
Tuotekoodi 013683
15,00 €