Haluaisin kyllä ymmärtää. Selvitys humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden ensimmäisen lukukauden ajankäytöstä ja oppimiskokemuksista, Uutta opetuksessa. Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla 21

Haluaisin kyllä ymmärtää - Selvitys humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden ensimmäisen lukukauden ajankäytöstä ja oppimiskokemuksista on Uutta opetuksessa -sarjan julkaisu 21/2006. Selvityksessä tarkastellaan humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden oppimistavoitteita, ajankäyttöä, kuormittavuutta ja oppimiskokemuksia opintojaksokohtaisesti. Teos on raportti opiskelun seurantatutkimushankkeesta, joka alkoi syksyllä 2005. Seurantatutkimushanke toteutettiin tutkinnonuudistuksen vanavedessä, ja siihen osallistui ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Teoksen on kirjoittanut MiiaWennström ja opiskelun seurantatutkimushankkeen työryhmässä olivat mukana W5W ?suunnittelijat Marianne Isola ja Aimo Rahkonen, opetuksen kehittämispäällikkö Asko Karjalainen ja suomen kielen opiskelija Anni Ketola. Tutkimuksen aineisto on luonteeltaan laadullinen. Tutkimuksen osa-alueista oppimistavoitteissa, kuormittavuudessa ja oppimiskokemuksissa painottuvat opiskelijoiden omat kokemukset, ajankäytössä sovelletaan myös kvantitatiivisia aineiston lukutapoja. Opiskelijoiden opiskeluun käytettyä aikaa verrataan opetussuunnitelmassa opintojaksolle varattuun aikaan. Tutkimuksen osa-alueita tarkastellaan myös suhteessa toisiinsa. Selvityksessä kävi ilmi, että suurin osa tutkimuksen opiskelijoista haluaa ymmärtää opintojakson asiat kunnolla ja syvällisesti. Tämä ei kuitenkaan näy opiskeluun käytetyssä ajassa, sillä opiskelijat käyttävät vain noin puolet opetussuunnitelmassa mitoitetusta ajasta. Opiskelijat eivät myöskään koe opintojaksoja erityisen kuormittaviksi, joten opintojaksojen suuri kuormittavuus ei ole syynä vähäiseen ajankäyttöön. Oppimiskokemuksissa vähäinen ajankäyttö kuitenkin tulee esille, sillä vain pieni määrä opiskelijoista pääsi ymmärtävän oppimisen tavoitteeseen. Tutkimus nostaa esiin monia tärkeitä kysymyksiä, joihin olisi hyvä kiinnittää huomioita sekä opetuksen suunnittelussa että arvioinnissa.

ISBN-10:
951-42-8306-6
Kieli:
SU
Tekijät:
Wennström Miia
Tuotekoodi 013677
12,00 €