The predictive power of financial markets. Essays on the relationship between the stock market and real economic activity, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 25

Rahoitusmarkkinoiden ennustuskyky: Esseitä osakemarkkinoiden ja kokonaistalouden kehityksen suhteesta>/h3> Tämä tutkimus tarkastelee osakemarkkinoiden ja kokonaistalouden yhteyttä. Yritysten ja kuluttajien käyttäytyminen vaikuttaa kokonaistalouden kehittymiseen ja myös osakkeiden hintakehitykseen. Siten osakemarkkinat muutoksille herkkinä markkinoina saattavat sisältää taloutta ennustavaa tietoa. Aluksi tutkimuksessa tarkastellaan osakkeiden ylisuurten tuottojen yhteyttä kokonaistuottavuutta mittaavaan muuttujaan. Ylisuurilla tuotoilla ja kokonaistuottavuuden mittarilla pyritään ennustamaan kokonaistalouden kehitystä laajassa kansainvälisessä aineistossa. Osaketuotot osoittautuvatkin hyviksi ennustajiksi kokonaistuottavuuden jäädessä selvästi pienempään rooliin. Lisäksi tutkitaan, pystyvätkö nk. taloutta seurailevien osakeportfolioiden ylisuuret tuotot ennustamaan kokonaistalouden kehitystä. Tulokset osoittavat, että herkät osakeportfoliot sisältävät hyödyllistä tietoa talouden kehityksen ennustamisesta.

ISBN-10:
951-42-8307-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kortela Heli
Tuotekoodi 013670
14,00 €