Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen. Laadullinen tutkimus arkielämän informaatiokäytännöistä ja toimintaan aktivoitumisesta, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 74

p>Miten ikäihmiset käyttävät mediaa? Miten, mitä ja miksi informaatiota hankitaan eri viestimistä? Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia, joissa yhdistyvät informaatiotutkimuksen arkielämän tiedonhankinta, gerontologian käsitys onnistuvasta vanhenemisesta ja viestinnän tutkimus. Eläkkeellä olon aikaista lehtien ja kirjojen lukemista, television katselua, radion kuuntelua ja Internetin käyttöä selvitetään arjen informaatiokäytäntöinä. Kysytään, miten tietoa etsitään ja miten viestimiä seurataan aktiivisesti. Lisäksi tarkastellaan satunnaista tiedonsaantia. Nykypäivän mediarepertuaarit suhteutetaan niihin muutoksiin, joita ikäihmisillä on ollut elämänsä aikana, lapsuudesta lähtien. Tutkimus osoittaa, että ikääntyneet ovat aktiivisia ja monipuolisia median käyttäjiä. Media aktivoi toimintaan. Päiväohjelman organisointi, ravinto, liikunta ja terveys, kielitaidon ylläpitäminen, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, sanaristikot, kilpailut ja pelaaminen, hiljentyminen sekä aineiston vaihto, lainaaminen ja kierrätys kuuluvat median rytmittämään arkeen. Laadullinen aineisto on koottu yhteensä 319 ikääntyneeltä suomalaiselta. Pitkittäisaineisto koostuu 13 opettajaeläkeläiseltä saaduista tiedoista. Toisena aineistona olivat 306 mediapäiväkirjaa, jotka on kerätty Yksi päivä mediaa -kirjoitustapahtumassa (2001). Pääasiallisina analyysimenetelminä ovat olleet narratiivinen elämäntarkastelu ja sisällönanalyysi. Monille ikäihmisille arkinen informaatiokäyttäytyminen on merkittävä osa onnistuvaa vanhenemista. Media saa liikkeelle ja toimimaan yhdessä toisten kanssa.

ISBN-10:
951-42-8289-2
Kieli:
SU
Tekijät:
Niemelä Raimo
Tuotekoodi 013666
17,00 €