Effective capacity evaluation of advanced wideband CDMA and UWB radio networks, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 260

Tehollisen kapasiteetin arviointi kehittyneissä laajakaistaisissa CDMA- ja UWB -radioverkoissa Työssa arvioidaan radioverkon kapasiteettia sekä laajapeittoisen CDMA-verkon että lyhyen kantaman UWB-sisätilaverkon kannalta. Kummassakin tapauksessa tarkastellaan samankanavan häiriön rajoittamaa solun käyttäjämäärää ja herkkyyttä epäideaalisuuksille häipyvässä monitiekanavassa. CDMA-osiossa esitetään matemaattinen järjestelmämalli, joka sisältää parametrien estimoinnin aiheuttamat suorituskykyhäviöt. Signaalin ilmaisussa käytetään haravavastaanottimia, joita täydennetään lineaarisilla ja epälineaarisilla monikäyttövastaanottimilla ja M antennin tiladiversiteetillä. UWB-osiossa analysoidaan solun kapasiteettia häipyvässä monitiekanavassa tilastollisen analyysin avulla. Käyttäjien etäisyysriippuvuudet ja alueelliset jakaumat mallinnetaan kolmelle solukkomuodolle. Vastaanotossa käytetään yksinkertaista epäkoherenttia yhdistelyä. Kokonaishäiriö muodostuu oman ja viereisten solujen samanaikaisten käyttäjien monitie-edenneiden signaalien yhteisvaikutuksesta. Log-normaalijakautuneiden signaalien summan approksimointimenetelmiä ja simulointeja käytetään signaalien jakaumien selvittämiseen. Ajoitusvirheiden vaikutuksia vastaanotetun monopulssin korrelaatio-ominaisuuksiin tutkitaan. CDMA-osion numeeriset tulokset osoittavat, että tehollinen käyttäjäkapasiteetti riippuu merkittävästi järjestelmäparametrien ja niiden epäideaalisuuksien kokonaisvaikutuksesta. Monikäyttövastaanottimilla saavutettiin selvästi suurin maksimikapasiteetti, mutta samalla ne olivat huomattavasti yksinkertaisempia vastaanottimia alttiimpia estimointivirheille. UWB-osion numeeriset esimerkit viittaavat siihen, että runsaasti monitiekomponentteja sisältävissä kanavissakin optimaalinen haravavastaanottimien haarojen määrä saattaa olla alle puolet merkittävien monitiekomponenttien lukumäärästä. Tutkittujen solukkomallien väliset erot linkkien pituuksien jakaumissa osoittautuivat vähäisiksi.

ISBN-10:
951-42-8269-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pirinen Pekka
Tuotekoodi 013661
12,00 €