The environment in contexts: Environmental concern in the Komi Republic (Russia), Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 85

Ympäristö konteksteissa: Ympäristöhuoli ja -tietoisuus Komin tasavallassa (Venäjä) Tutkimuksessa tarkastellaan ympäristötietoisuutta ja -huolta Komin tasavallassa kontekstuaalisesta näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu teollisuustyöntekijöiden, opettajien ja yritys- ja julkisen hallinnon edustajien teemahaastatteluista Usinskin ja Vorkutan kaupungeissa sekä ympäristöpolitiikan toimijoiden teemahaastatteluista ja tasavallan eri alueilla tehdystä kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa hyödynnetään kontekstimallia, jossa ympäristötietoisuutta tarkastellaan viiden toisiinsa limittyvän tason kautta. Tutkimus koostuu neljästä julkaistusta artikkelista, yhdestä käsikirjoituksesta ja yhteenvetoluvusta. Tutkimuksen tärkein teoreettinen ja metodologinen idea jakaa ympäristön kahtia: ensimmäinen on yksilön elämismaailma, missä ympäristömuutokset havaitaan ja koetaan arkielämän kehystäminä, ja toinen, globaalin environmentalismin ympäristö, minkä nykyisin ajatellaan käsittävän koko maapallon. Tämä tutkimus keskittyy elämismaailmanäkökulmaan ja kysyy, kuinka nämä kaksi ympäristöä kommunikoivat toistensa kanssa eri konteksteissa. Komin tasavallan asukkaat ovat huolissaan niin kutsutuista ?ruskeista? ympäristökysymyksistä eli lähinnä saastumiseen ja erilaisiin jätteisiin liittyvistä ongelmista. Kansalaisten ympäristöhuoli kytkeytyy ennen kaikkea ekologisiin riskeihin ? ympäristön pilaantumisen terveydellisiin ja hyvinvointiin liittyviin seuraamuksiin. Näin ympäristöongelmat limittyvät muiden sosiaalisten ongelmien kanssa ja koetaan osaksi yhteiskunnallista muutosta. Tutkimuksen tulokset painottavat lähiympäristöön sitoutumisen ja elämismaailman merkitystä ympäristömuutosten havainnoinnissa sekä yhteiskunnallisten kontekstien vaikutusta ympäristökysymysten kehystämiseen. Paikallisella havainnoinnilla ja tiedolla on edelleen suuri rooli ympäristötietoisuuden muotoutumisessa.

ISBN-10:
951-42-8249-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Karjalainen Timo P.
Tuotekoodi 013659
15,00 €