Spatial and temporal variability of macroinvertebrate assemblages in boreal streams: implications for conservation and bioassessment, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 468

Väitöskirjassa selvitettiin latvapurojen pohjaeläinyhteisöjen rakenteen vaihteluun liittyviä tekijöitä, erityisesti tekijöiden merkitystä virtavesien tila-arvioinnissa ja suojelun suunnittelussa. Alueellisen vaihtelun merkitystä selvitettiin tutkimalla yhteisötyyppien ja ympäristötekijöiden suhteiden ennustettavuutta (osatyö i). Lisäksi tutkittiin kasvillisuuteen ja geologiaan perustuvien ekoregioiden (ii) sekä maisemamittakaavan ympäristöluokittelujen (iii) soveltuvuutta yhteisörakenteen vaihtelun hallitsemisessa. Selvitettiin myös laaja-alaisten eliömaantieteellisten tekijöiden ja paikallistason ympäristötekijöiden suhteellista merkitystä yhteisörakenteiden selittäjinä (iv). Tutkittiin myös vuosien välisen vaihtelun merkitystä yhteisötyyppien ja ympäristötekijöiden välisten suhteiden ennustettavuuteen (v). Vaihtelu yhteisörakenteessa oli luonteeltaan jatkuvaa, eikä selvärajaisia, ennustettavia yhteisötyyppejä havaittu. Laaja-alaiset kasvillisuusvyöhykkeet ja jokiympäristötyypit selittivät kuitenkin yhteisörakenteiden vaihtelua kohtalaisen hyvin. Vaikuttaa siltä, että yksinkertainen alueellinen tai maisematekijöihin perustuva luokittelu saattaa toimia alustavana kehyksenä pohjaeläinyhteisöjen taustavaihtelun hallitsemisessa. Paikallistason ympäristömuuttujien merkitys kasvoi selvästi tutkimusalueen koon pienentyessä. Tulos viittaa siihen, että yhteisörakenteen ennustaminen saattaisi olla tarkempaa maantieteellisesti suppeammilla aineistoilla. Myös kolmivuotisessa aineistossa yhteistyyppien erottuminen oli heikkoa. Tyyppien koostumus vaihteli vuosien välillä, mikä osaltaan vaikutti siihen, että suhteet yhteisötyyppien ja ympäristötekijöiden välillä olivat heikosti ennustettavissa. Havaittu ajallinen vaihtelu ei välttämättä aiheuta huomattavaa epätarkkuutta tila-arvioinnissa käytettävässä ennustavassa mallinnuksessa, mutta luonnonsuojelullisiin tarkoituksiin on harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten jokiympäristöön perustuvaa tyypittelyä.

ISBN-10:
951-42-8181-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mykrä Heikki
Tuotekoodi 013644
13,00 €