Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 889

Tutkimuksessa on rakennettu teoria kotona asuvien pohjoissuomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Lähtökohtana on ollut induktiivis-deduktiivinen lähestymistapa, jossa ikääntyneet itse määrittelivät hyvinvointia tukevat ympäristötekijät. Teorian kehittämisprosessi muodostui kolmesta vaiheesta: hypoteettisten mallien kehittämisestä, mittarin kehittämisestä ja testaamisesta sekä hypoteettisten mallien testaamisesta. Tutkimuksessa on käytetty sekä laadullisia että määrällisiä aineistoja ja analyysimenetelmiä. Lopputuloksena on rakennettu teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Kehitetyn teorian mukaan kotona asuvien pohjoissuomalaisten ikääntyneiden hyvinvointia tukeva ympäristö rakentuu sen fyysisten, sosiaalisten ja symbolisten ominaisuuksien myötä. Hyvinvointia tukevaa fyysistä ympäristöä määrittävät pohjoinen ympäristö, turvallisen toiminnan mahdollistava ympäristö ja viihtyisä fyysinen ympäristö. Hyvinvointia tukeva sosiaalinen ympäristö rakentuu avun saamisesta, yhteydenpidosta omaisiin, ystävistä hyvinvointia tukevina ja viihtyisästä asuinyhteisöstä. Hyvinvointia tukeva symbolinen ympäristö muodostuu hyvinvoinnin ideaalisista ominaisuuksista, hengellisyydestä, hyvinvoinnin normatiivisista ominaisuuksista ja historiallisuudesta. Tutkimuksessa tuotetulla tiedolla voidaan laajentaa gerontologisen hoitotieteen tietoperustaa tuettaessa kotona asuvien ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Vanhusten hoitotyössä teoriaa voidaan käyttää eräänlaisena ajattelun tai päätöksenteon apuvälineenä. Lisäksi tutkimusraporttia voidaan käyttää hoitotieteen opetuksessa esimerkkinä induktiivis-deduktiivisesti rakennetusta teoriasta.

ISBN-10:
951-42-8194-2
Kieli:
SU
Tekijät:
Elo Satu
Tuotekoodi 013639
15,00 €