Peruskoulun johtaminen. Modernista kohti transmodernia johtamista, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 82

Työssä kuvataan peruskoulun johtamista kontekstissaan, peruskoulun johtajien käsityksiä vallitsevasta tilanteesta, koulun johtamisesta sekä työn muutoksista osana toimintaympäristöä. Johtaminen kontekstuaalisen mallin mukaan on mikrotasolta makrotasolle ulottuvaa yhteiskunnallista ja ihmisten välistä vuorovaikutuksellista toimintaa. Kokemusperäistä materiaalia saatiin survey-kyselyllä. Aineistoa täydennettiin ja syvennettiin teemahaastattelulla. Tulosten mukaan ulkopuoliset peruskoulun joh-tajaksi hakeutumisen syyt ovat tärkeitä eikä ennakoivaa koulutusta johtamistyöhön ole saatu. Tutkituista johtajista 49 % ei ole työhön hakeutunut eikä saanut siihen koulutusta ennen aloittamista. Heiltä kuitenkin odotetaan muutoksen johtamista peruskoulussa asetettujen tavoitteiden mukaan. Kuntakonteksti on tulosten mukaan hyvin erilainen ja muuttuva. Kouluissa oli 9-608 oppilasta ja opettajamäärä vaihteli 1-51 välillä. Peruskoulun johtamiseen vaikuttavat eniten paikallistason päätökset. Johtajien mielestä johtamisessaan painottuu asioiden johtaminen (70 %) kun ihmisten johtamiseen kului kyselyn suorittamisaikaan kolmasosa ajasta. Johtajien mielestä työ on kokonaisvaltaista ja käytännön asioiden hoitamiseen liittyvää yhteistyötä. Se koettiin haasteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautu-neeksi. Johtajan työ on kuitenkin ristiriitaista sekä työorganisaation että paikallistason kehitysvaatimusten vuoksi. Ristiriidat johtamisen yleisten vaatimusten ja käytännön suhteen ovat vaarassa kasvaa organisaatioiden päätösvallan kasvaessa. Työssä tarkastellaan tutkimuskirjallisuuden perusteella myös siirtymistä uuteen transmoderniin aikaan johtamisen näkökulmasta. Koulussa transmodernismi ilmenisi kokemuksellisena ja elämyksellisenä toimintana. Johtamisessa keskeistä on luottaminen edistykseen, kehitykseen ja tulevaisuuteen. Transmoderni johtaminen on ihmisarvoista ihmisten johtamista. Koulutyössä tämä tarkoittaa, että yhteistyön ja tiimityön lisääntyminen vähentäisi hierarkkisuutta.

ISBN-10:
951-42-8151-9
Kieli:
SU
Tekijät:
Pennanen Aatto
Tuotekoodi 013625
18,00 €