Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease. A clinical study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 875

Parkinsonin taudin leikkaushoidolla on pitkät perinteet. 1950-luvulla kehitettiin uusi leikkaustekniikka, stereotaksia, jolla pystyttiin merkittävästi vähentämään toimenpiteistä aiheutuvia ongelmia. Perinteisten leikkaushoitojen rinnalle ja osittain myös tilalle kehitettiin syvä aivojen sisäinen sähköstimulaatiohoito 1900-luvun lopulla. Oulussa tehtiin ensimmäiset sähköstimulaatiotoimenpiteet subtalaamisia tumakkeita maalipisteenä käyttäen vuonna 2000. Vuoden 2003 loppuun mennessä näitä toimenpiteitä oli tehty yhteensä 42. Potilasjoukko, joille nämä toimenpiteet tehtiin, muodostaa väitöskirjatyön aineiston. Tutkimus tehtiin sähköstimulaatiosta saatavien hyötyjen ja mahdollisten riskien sekä sivuvaikutusten arvioimiseksi. Leikkauksesta saatavien hyötyjen osalta huomiota kiinnitettiin sekä taudin oirekuvan että potilaiden elämänlaadun muuttumiseen. Myös hoidon aiheuttama kuormitus ja kustannukset terveyspalveluiden tuottajalle arvioitiin. Subtalaamisten tumakkeiden syvä aivojen sisäinen sähköstimulaatio paransi merkittävästi Parkinsonin taudin oireita ja potilaiden elämänlaatua tutkimusaineistolla. Tilanvaihtelu ja dyskinesiaoireilu väheni tutkimusaineiston potilailla erittäin merkitsevästi. Myös potilaiden motoriset oireet paranivat merkitsevästi stimulaatiohoidolla. Potilaiden elämänlaadun todettiin paranevan merkitsevästi. Ainoastaan kommunikointia mittaava osa-alue elämänlaatukyselyssä heikkeni merkitsevästi hoidon seurauksena. Ei-tahdonalaiseen hermostoon sähköstimulaatiolla ei näyttänyt olevan vaikutusta. Sähköstimulaation aiheuttamat lisäkustannukset operatiivista hoitoa edeltäneisiin lääkekustannuksiin verrattuina olivat 25 591? potilasta kohden ensimmäisen leikkaushoidon jälkeisen vuoden aikana. Tutkimus toi uutta tietoa leikkaushoidon vaikutuksesta Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden elämään. Uutta tietoa saatiin myös hoidon kustannuksista ja siitä, kenelle leikkaushoitoa kannattaa suositella.

ISBN-10:
951-42-8069-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Erola Tuomo
Tuotekoodi 013623
12,00 €