Gold and copper deposits in Central Lapland, Northern Finland, with special reference to their exploration and exploitation, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 461

Keski-Lapin kulta- ja kupariesiintymistä ensimmäinen seikkaperäinen yhteenveto Keski-Lapista on kahdenkymmenen viime vuoden aikana löydetty ja tutkittu lähes 30 kulta- ja kupariesiintymää, joista kaivostoimintaan ovat johtaneet Saattoporan ja Pahtavaaran kultamalmit sekä Pahtavuoman kupariesiintymä. Varsinaisten kultaesiintymien lisäksi Länsi-Lapin rauta-kupari-kultaesiintymät ovat merkittäviä potentiaalisia kullan ja kuparin raaka-ainelähteitä. FM Tuomo Korkalon väitöstutkimus on ensimmäinen kattava ja seikkaperäinen yhteenveto Keski-Lapin kulta- ja kupariesiintymistä. Sen sijaan Kevitsa-tyyppiset nikkeliesiintymät, jotka myös sisältävät kultaa ja kuparia, eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Keski-Lapin tällä hetkellä tunnetut kulta- ja kupariesiintymät ovat, Kittilän Suurikuusikkoa lukuun ottamatta, pieniä ja kultapitoisuudeltaan hajanaisia. Useat esiintymät sisältävät malmin rikastuksen kannalta lisäksi haitallisia arseenipitoisia mineraaleja tai ovat muuten vaikeasti rikastettavissa. Saattoporan ja Pahtavaaran kultamalmit on sen sijaan voitu rikastaa käyttämällä perinteistä painovoima ja/tai vaahdotusmenetelmää. Runsaasti arseenia sisältävät kultaesiintymät edellyttävät sen sijaan yleensä syanidiliuotusta. Väitöstutkimuksessa Keski-Lapin kulta- ja kupariesiintymät on luokiteltu metallisisällön puolesta eri malmityypeiksi. Tätä voidaan käyttää hyväksi malminetsinnässä. Tutkimus sisältää useista esiintymistä yksityiskohtaista ja monelta osin julkaisematonta aineistoa. Tekijä ei kuitenkaan keskity pelkästään kulta- ja kupariesiintymien geologiaan, mineralogiaan ja metallipitoisuuksiin, vaan ottaa kantaa myös niiden etsintään ja hyödyntämismahdollisuuksiin. Suomen kultaesiintymät liittyvät alueellisesti neljään osa-alueeseen: Pohjanmaan graniitteihin, Tampereen liuskealueeseen, Itä-Suomen gneissialueeseen ja Lapin Kittilän vihreäkivivyöhykkeeseen, joista viimeksi mainittu on tärkein.

ISBN-10:
951-42-8107-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Korkalo Tuomo
Tuotekoodi 013618
12,00 €