Kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohde. Käsiteanalyyttinen tutkimus kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohdetta määrittävistä käsitteistä ja käsitteiden välisistä yhteyksistä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 874

Kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohde. Käsiteanalyyttinen tutkimus kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohdetta määrittävistä käsitteistä ja käsitteiden välisistä yhteyksistä Tutkimuksessa analysoitiin radiografian keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä, joiden voidaan olettaa määrittävän radiografiatieteen tutkimuskohdetta. Lähtökohtana käytettiin hoitotieteen käsitteitä hoitotyö, ympäristö, terveys ja ihminen, joita on radiografiassa käytetty ja sovellettu, mutta ei täsmällisesti määritelty. Tutkimus toteutettiin hybridisen käsiteanalyysimenetelmän mukaan kolmivaiheisesti. Teoreettisessa vaiheessa käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä analysoitiin kirjallisuuden perusteella ja empiirisessä vaiheessa asiantuntijoilta (n=8) kerätyn aineiston perusteella, ja analyyttisessä vaiheessa nämä tulokset yhdistettiin synteesiksi. Aineiston kokonaismäärä oli 1147 sivua, ja se analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksen perusteella radiografiatieteestä voidaan käyttää nimitystä kliininen radiografiatiede, ja sen tutkimuskohdetta määrittäviä käsitteitä ovat kliininen röntgenhoitajan työ, ympäristö, terveys ja sairaus sekä ihminen. Kliininen röntgenhoitajan työ määriteltiin röntgenhoitajan terveydenhuollossa toteuttamaksi työksi, jonka ydin on teknisen säteilynkäytön ja säteilysuojelun sekä potilaan hoidon ja palvelun saumaton yhdistäminen, ja joka palvelee terveydenhuollon toimintaympäristöä osana moniammatillista tiimityötä. Käsitteiden väliset yhteydet voivat tutkimuksen mukaan olla positiivisia, negatiivisia, luonnehtivia ja ohjaavia sekä tekemis- ja kokemisyhteyksiä. Tulosten perusteella muodostettiin malli kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohteesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lähinnä kliinisen radiografiatieteen kehittämisessä, teorianmuodostuksessa ja radiografian koulutuksessa. Niiden avulla voidaan myös selkiinnyttää kliinisen radiografiatieteen identiteettiä ja lisätä sitä koskevaa ymmärrystä.

ISBN-10:
951-42-8057-1
Kieli:
SU
Tekijät:
Sorppanen Sanna
Tuotekoodi 013616
0,00 €