Cross-functional interaction during the early phases of user-centered software new product development: reconsidering the common area of interest, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 455

Käyttäjäkeskeisten kehitysperiaatteiden soveltaminen ohjelmistotuotteiden kehitykseen ei ole aivan suoraviivaista. Etenkin teknologialähtöisessä kehityksessä ei ole selvää miten uusi tuoteinnovaatio saadaan vastaamaan potentiaalisten käyttäjien tulevaisuuden tarpeisiin. Tarvitaan yhteistyötä organisaation keskeisten toimijoiden välillä (mm. markkinointi, myynti, käytettävyysasiantuntijat ja tuotekehitys). Vuorovaikutuksen tarkoituksena on etsiä paras mahdollinen markkina kehitteillä olevalle tuotteelle. Tälle oppimisprosessille käyttäjäkeskeinen ote tarjoaa hyviä käytäntöjä. Tutkimuksessa keskitytään vuorovaikutukseen tuotteen varhaisissa kehityvaiheissa. Perinteistä ohjelmistokehityksen näkökulmaa laajennetaan yleisemmin tuotekehitykseen. Tulokset osoittavat, että varhaisissa vaiheissa erilaisia tuoteilmentymiä tuotetaan oppimisen tueksi, laaja-alaisen tietämyksen lisäämiseksi ?yhteisesti jaetusta kohteesta?. Kohteena ei olekaan pelkkä tuote, vaan kehittymässä oleva visio kokonaisesta uudesta liiketoiminta-alueesta. Sekä tuote että ymmärrys sen käyttäjistä, asiakkaista, ja markkinasta kehittyvät. Perinteisesti yhteistoimintaa on tarkasteltu moniammatillisen projektitiimin näkökulmasta. Kuitenkin, yhden tiimin sijaan, uusi ohjelmistotuote kehittyykin useiden tiimitehtävien verkostossa, joka näyttäisi syntyvän ja laajenevan virallisen organisaation seassa. Osa vuorovaikutuksen ongelmista näyttäisikin johtuvan näiden kahden eri toimintajärjestelmän välisistä sekaannuksista arkityössä. Vuorovaikutusta tuettaessa tärkeäksi osoittautuvat kohdetietämyksen erilaiset kuvaukset ja niiden yhteisjalostaminen. Tutkimuksessa esitetään tiivistelmä vuorovaikutuksen parantamishankkeesta yhdessä tapausyrityksessä. Kokemuksia käsitellään laajan kirjallisuusanalyysin ja kulttuuri-historiallisen toiminnan teorian käsitteiden avulla. Tutkimuksen toivotaan herätävän yrityksiä uudelleenarvioimaan joitakin ohjelmistoliiketoiminnassa pidettyjä itsestäänselvyyksiä.

ISBN-10:
951-42-8044-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Molin-Juustila Tonja
Tuotekoodi 013615
20,50 €