Retention performance and hydraulic design of constructed wetlands treating runoff waters from arable land, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 252

Tutkimuksen tavoite oli selvittää maatalouden valumavesien käsittelyä varten rakennettavien kosteikkojen ravinteidenpidätystehokkuutta ja tehokkuuteen vaikuttavia suunnittelukriteerejä. Aineisto koottiin kolmelta Etelä-Suomen kosteikolta vuosina 1999?2002. Pidättymistuloksiin vaikuttavista tekijöistä merkittävimmäksi osoittautui kosteikon pinta-alan suhde yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan. Suurimman suhteen (5 %) omaavassa Hovin kosteikossa pidättyi vuositasolla kokonaisfosforia 62 % ja kokonaistyppeä 36 % tulevasta kuormituksesta. Pienimmän suhteen (0,5 %) omaava Alastaron kosteikko pidätti parhaimmillaan kiintoainetta melko tehokkaasti (41 %), jolloin myös kokonaisfosforista pidättyi n. 20 %, mutta typpeä ei pidättynyt vuositasolla lainkaan. Eniten luonnontilaista kosteikkoa muistuttavaan Flytträskin kosteikkoon pidättyi tasaisesti kiintoainetta ja ravinteita, mutta poistumat jäivät vähäisiksi (5?16 %). Tulosten perusteella päädytään aiemmin esitettyyn 2 %:n kosteikon pinta-ala/valuma-alue -suhteen vähimmäissuositukseen ainakin, jos tavoitteena on poistaa typpeä. Suomen kylmissä oloissa biologinen toiminta on suuren osan vuodesta niin hidasta, että toimiakseen tehokkaasti typenpoistoprosessit vaativat pitkän veden viipymäajan kosteikossa. Kiintoainetta ja siihen sitoutunutta fosforia pidättyy pinta-alasuhteeltaan pienemmissä ja siten lyhyemmän viipymän omaavissakin kosteikoissa, etenkin jos valuma-alueen maalaji on karkeaa. Pinta-alatavoitetta voidaan soveltaa koko valuma-alueen tasolla esim. siten, että kosteikkojen yhteenlaskettu pinta-ala kattaisi 2 % valuma-alueen peltoalasta. Toinen tärkeä kosteikon suunnittelukriteeri on hydraulinen tehokkuus; miten tasaisesti vesi virtaa kosteikon läpi ilman oikovirtauksia ja seisovan veden alueita. Sitä lisääviksi suunnitteluratkaisuiksi osoittautuivat pitkänomainen virtausreitti, virtausta ohjaavat kannakset ja saarekkeet sekä virtaussuunnassa poikittaiset kasvillisuusvyöhykkeet ja vedenalaiset tasanteet.

ISBN-10:
951-42-8157-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Koskiaho Jari
Tuotekoodi 013604
15,00 €