Automatic assessment of functional suppression of the central nervous system due to propofol anesthetic infusion. From EEG phenomena to a quantitative index, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 253

Propofol-nukutusaineen keskushermostoa lamaavan vaikutuksen automaattinen arviointi: EEG-ilmiöistä kvantitatiiviseen indeksiin.\nAnestesia-lääkityksen keskushermostoon kohdistuvan vaikutuksen automaattisen monitoroinnin tarkoituksena on saada objektiivista tietoa potilaan tilasta, sekä auttaa säätämään lääkkeen antoa yksilöllisesti. Vaikka leikkauksen aikaisen aivotoiminnan monitorointi on osoittautunut käytännössä hyödylliseksi, epäselviä kysymyksiä on kuitenkin edelleen koskien erityisesti monitoroinnin tieteellistä perustaa sekä käytettyjen menetelmien validiteettia. Nykyiset monitorit käyttävät usein tilapäisiä (ad hoc) ja heuristiikkaan perustuvia teknisiä ratkaisuja. Väitöskirjatutkimuksessa (1) tutkitaan propofol-anestesialääkkeen aiheuttamia, EEG-signaalissa havaittavia ilmiöitä, joita voidaan käyttää keskushermoston tilan automaattisessa arvioinnissa. (2) Kehitetään kontrolli-muuttuja tätä tarkoitusta varten, sekä (3) digitaalisen signaalinkäsittelyn ja matemaattisen mallintamisen keinoin kehitetään indeksi, joka korreloi valitun kontrolli-muuttujan kanssa. Edelleen arvioidaan menetelmän suorituskykyä. Väitöskirjassa esitetyt tulokset avaavat mahdollisuuksia parantaa anestesialääkityksen keskushermostovaikutuksesta saatavan informaation tarkkuutta, tulkittavuutta ja tieteellistä validiteettia, sekä täten myös parantaa annettavan hoidon luotettavuutta.

ISBN-10:
951-42-8174-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Koskinen Miika
Tuotekoodi 013593
12,00 €