Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 70

Vapise, kuningas Alkoholi. Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana Tutkimuksessa tarkastellaan alkoholivalistusta omana tekstilajinaan. Sen päätavoitteina on selvittää, millainen tekstilaji alkoholivalistus on ja miten se muuttuu lähes 250 vuoden aikana. Tarkastelujakso on jaettu viiteen vaiheeseen suomalaisessa alkoholipolitiikassa tapahtuneiden muutosten perusteella. Alkoholivalistus on tiiviissä yhteydessä yhteiskunnassa vallitsevaan alkoholipolitiikkaan ja -kulttuuriin, mikä on yksi tämän tutkimuksen lähtökohdista. Tutkimuksessa sivutaankin suomalaista alkoholipolitiikkaa ja -kulttuuria sekä raittiusliikkeen historiaa. Tutkimuksen teoreettisena taustana on tekstilaji- ja argumentaatioteoria. Varsinaisten argumenttien lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan myös, millaisille yleisöille alkoholivalistustekstejä kirjoitetaan ja millaisin kielellisin keinoin lukijoita ohjaillaan. Tutkimuksessa kuvataan myös alkoholivalistustekstien sisältöä sekä suomalaisten alkoholiajattelun perusmetaforia. Tutkimuksen lopussa hahmotellaan alkoholivalistuksen tekstilajin prototyyppisiä ominaispiirteitä ja muuttumista vaihe vaiheelta. Näiden seikkojen lisäksi tutkimuksessa pohditaan alkoholivalistuksen arvoja, käsitystä hyvästä elämästä, ihmiskuvaa sekä tiedonkuvaa.

ISBN-10:
951-42-8004-0
Kieli:
SU
Tekijät:
Sääskilahti Minna
Tuotekoodi 013583
19,00 €