Environmental factors controlling the position of the actual timberline and treeline on the fells of Finnish Lapland, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 452

Tutkimuksessa selvitettiin ilmastotekijöiden, maalämpötilan, havupuiden tykkytuhojen, topografian ja edafisten tekijöiden vaikutusta aktuaalisen metsänrajan ja puurajan määräytymiseen 67o N ja 68o N leveyspiirien väliin sijoittuvilla Aakenus-, Ylläs- ja Pyhätunturilla. Lisäksi tutkittiin siitepölylaskeuman ja ilmastotekijöiden välistä suhdetta metsänrajaekotonilla sekä havupuiden taimien lukumääriä aktuaaliselta metsänrajalta puurajalle. Työssä pohditaan sitä, mitä potentiaalisia mahdollisuuksia aktuaalisen metsänrajan ja puurajan nousulle on ennustetun globaalisen ilmaston lämpenemisen myötä. Loivilla ja vähärakkaisilla etelään ja länteen avautuvilla rinteillä aktuaalinen metsänraja sijaitsee monien klimaattisten tekijöiden sääteleminä keskimäärin ja myös absoluuttisesti (456 m a.s.l.) muita ilmansuuntia korkeimmalla. Rinteiden rakkaisuus, jyrkkyys, lumenviipymät, lumivyöryt ja maaperän soistuminen alentavat aktuaalisen metsänrajan sijaintia. Tykkytuhot heikentävät merkittävästi aktuaalisen metsänrajan muodostavien puiden kasvua ja uudistumista kaikkiin ilmansuuntiin avautuvilla rinteillä. Puurajan muodostuminen tiettyyn paikkaan on monien puiden kasvun ja uudistumisen kannalta epäsuotuisten ympäristötekijöiden kollektiivien tulos. Tulokset indikoivat aktuaalisen metsänrajan nousua loivilla ja vähärakkaisilla etelään ja länteen avutuvilla rinteillä jopa muutamassa vuosikymmenessä. Sitä vastoin edafisten tekijöiden määräämillä aktuaalisilla metsänrajoilla eteneminen on tuskin mahdollista ollenkaan pitkienkään aikojen kuluessa. Lisäksi ilmastomuutoksen seurauksena mahdollisesti lisääntyvät tykkytuhot ja myrskyisyydet saattavat vähintäänkin hidastaa aktuaalisen metsänrajan etenemistä nykyistä korkeammalle. Tutkimustulokset eivät anna perusteita olettaa tuntureiden lakialueiden lähellä sijaitsevien puurajojen nousevan yhtä nopeasti kuin aktuaalisten metsänrajojen.

ISBN-10:
951-42-8006-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Autio Jyrki
Tuotekoodi 013582
13,50 €