Acta Universitatis Ouluensis D Medica 843, Insulin-related metabolic and endocrine effects of valproate in patients with epilepsy

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää valproaattiin liittyvän painonnousun ja korkeiden insuliiniarvojen taustatekijöitä miehillä ja naisilla tutkimalla painonnousuun, insuliiniresistenssiin ja metaboliseen oireyhtymään liitettyjä tekijöitä. Aikaisemmissa valproaatin käyttöön naisilla on todettu liittyvän hormonaalisia häiriöitä, painonnousua, korkeita insuliinipitoisuuksia sekä epäedullisia muutoksia rasva-arvoissa. Yleisesti näiden muutosten tiedetään altistavan sydän- ja verisuonisairauksille. Sitä, kuinka valproaatti aiheuttaa näitä muutoksia, ei tiedetä, mutta yleisesti korkeat insuliiniarvot liitettään insuliiniresistenssiin, joka puolestaan liitetään metaboliseen oireyhtymään. Valproaattilääkityksen kesto on usein vuosia, minkä vuoksi on tärkeää selvittää lääkkeen pitkäaikaisessa käytössä ilmaantuvat haittavaikutukset. Nyt saatujen tutkimustulosten perusteella valproaattia säännöllisesti käyttävillä potilailla oli merkittävästi korkeammat insuliinipitoisuudet painoindeksiin suhteutettuna kuin verrokkihenkilöillä, etenkin jos lääkitys oli aloitettu nuorella iällä. Korkeiden insuliinipitoisuuksien taustalla on mahdollisesti valproaatin aiheuttama insuliinin metabolian hidastuminen maksassa. Tutkimuksen perusteella korkeiden insuliinipitoisuuksien taustalla ei näyttäisi olevan alentunut herkkyys insuliinille. Tätä tukee potilaiden verrokkeja matalammat paastoverensokeriarvot. Korkeat insuliinipitoisuudet voivat olla painonnousun syy, eivät seurausta painonnoususta. Metabolista oireyhtymää ei esiintynyt potilailla verrokkeja useammin, vaikka potilailla todettiin epäedullisia muutoksia rasva-arvoissa verrokkeja useammin. Tulosten perusteella leptiinillä ei näytä olevan vaikutusta valproaatin aiheuttamaan painonnousuun. Muutokset olivat samankaltaiset riippumatta sukupuolesta tai epilepsiatyypistä.

ISBN-10:
951-42-7823-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pylvänen Virpi
Tuotekoodi 013566
12,00 €